tham quyen tieng anh la gi

Họ chỉ coi phiên bản văn Kinh-thánh là thẩm quyền.

Bạn đang xem: tham quyen tieng anh la gi

They accepted the Bible text alone as their authority.

Thẩm quyền của tôi là... nếu như anh ko của kỹ thuật viên cho tới, người Mỹ tiếp tục bị tiêu diệt.

My authority is that if you don't send, Americans are going đồ sộ die.

* Ê Li hồi phục những khóa xe về thẩm quyền khăng khít.19

* Elijah restored keys of the sealing authority.19

Walker với tư cơ hội là Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng.

Walker as an Area Seventy.

Bộ trưởng Nội vụ liên bang đem thẩm quyền trấn áp hành chủ yếu và tính năng của BfV.

The Federal Minister of the Interior has administrative and functional control of the BfV.

Các uỷ thác ước này được đóng góp ấn vày thẩm quyền chức tư tế.

These covenants are sealed by priesthood authority.

Thẩm Quyền kể từ Thượng Đế Đã Được Phục Hồi

Authority from God Was Restored

Đó là 1 trong những vùng khu đất ở ngoài thẩm quyền pháp luật bên trên biên thuỳ Pháp-Thụy Sĩ.

It's an area outside legal jurisdiction on the Franco-Swiss border.

Các Vị Thẩm Quyền Trung Ương thông thường nhắc đến vấn đề này nhập đại hội TW.

General Authorities often address this subject during general conference.

Chúng tao tiếp tục thấy được thẩm quyền bại liệt ở với ông một đợt tiếp nhữa nhập đại hội này.

We have seen that mantle upon him again in this conference.

Phục vụ với tư cơ hội là Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng từ thời điểm năm 2004 cho tới năm 2009

Served as an Area Seventy from 2004 đồ sộ 2009

Chúng tao đem thẩm quyền chức tư tế được thiết lập đa số ở mọi chỗ.

We have priesthood authority planted nearly everywhere.

Chức tư tế là thẩm quyền nhằm hành vi nhập danh của Thượng Đế.

Priesthood is the authority đồ sộ act in the name of God.

Xem thêm: cách khóa fb tạm thời

* Xem tăng Chọn, Chọn Lựa, Kẻ Được Chọn; Quản Gia, Quản Lý; Sắc Phong; Thẩm Quyền

* See also Authority; Choose, Chose, Chosen (verb); Chosen (adjective or noun); Ordain, Ordination; Steward, Stewardship

Người ông xã nên dùng thẩm quyền Đức Chúa Trời ban cho tới như vậy nào?

How is a husband đồ sộ exercise this God-given authority?

Cậu tao nghĩ về bản thân nên đem nó cho tất cả những người đem thẩm quyền.

He thought he was bringing the box Back đồ sộ the authorities.

8 Bấy giờ, vua Mô Si A tiếp tục ban cho tới An Ma thẩm quyền quản lý giáo hội.

8 Now king Mosiah had given Alma the aauthority over the bchurch.

Quan tòa Henri Aulbert cho tới, đem bám theo quyền trượng hình mẫu cho tới thẩm quyền của ông.

The syndic Henri Aulbert tried đồ sộ intervene, carrying with him the baton of office that symbolised his power.

Tiếp bám theo tức thì tiếp sau đó là sự việc nhận thêm thẩm quyền nhằm hành vi nhập danh của Chúa.

Further authority đồ sộ act in the name of the Lord soon followed.

Thẩm quyền, kiêu ngạo.

Authoritative, arrogant.

Kinh-thánh là sách đem thẩm quyền bại liệt.

The Bible is such an authority.

Trong trong những năm mới gần đây, người tao không hề quý trọng thẩm quyền của Kinh Thánh.

In recent times, however, confidence in the authority of the Bible has waned.

Chức tư tế là quyền năng và thẩm quyền vĩnh cửu của Thượng Đế.

The priesthood is the eternal power and authority of God.

Các Chìa Khóa và Thẩm Quyền của Chức Tư Tế

The Keys and Authority of the Priesthood

Đường cỗ bên trên Sibu ở bên dưới thẩm quyền của Hội đồng Đô thị Sibu (SMC).

Roads in Sibu are under the jurisdiction of Sibu Municipal Council (SMC).

Xem thêm: tính điểm đại học