lao tù ác ma

 • Reads 298,107
 • Votes 7,167
 • Parts 204

Ongoing, First published Mar 27, 2019

Bạn đang xem: lao tù ác ma

Table of contents

 • Wed, Mar 27, 2019

 • Quyển 1 - Chương 1 + 2 + 3 + 4 + 5

  Fri, May 24, 2019

 • Quyển 1 - Chương 6 + 7 + 8 + 9 + 10

  Fri, May 24, 2019

 • Quyển 1 - Chương 11 + 12 + 13 + 14 + 15

  Fri, May 24, 2019

 • Quyển 1 - Chương 16 + 17 + 18 + 19

  Fri, May 24, 2019

 • Quyển 1 - Chương trăng tròn + 21 + 22 + 23

  Fri, May 24, 2019

 • Fri, May 24, 2019

 • Quyển 1 - Chương 28 + 29 + 30

  Fri, May 24, 2019

 • Quyển 1 - Chương 31 + 32 + 33

  Fri, May 24, 2019

 • Fri, May 24, 2019

 • Fri, May 24, 2019

 • Fri, May 24, 2019

 • Fri, May 24, 2019

 • Fri, May 24, 2019

 • Fri, May 24, 2019

 • Fri, May 24, 2019

 • Fri, May 24, 2019

 • Fri, May 24, 2019

 • Fri, May 24, 2019

 • Quyển 1 - Chương 51 + 52 + 53

  Fri, May 24, 2019

 • Fri, May 24, 2019

 • Quyển 1 - Chương 56 + 57 + 58

  Fri, May 24, 2019

 • Fri, May 24, 2019

 • Quyển 1 - Chương 61 + 62 + 63

  Fri, May 24, 2019

 • Fri, May 24, 2019

 • Fri, May 24, 2019

 • Fri, May 24, 2019

 • Fri, May 24, 2019

 • Fri, May 24, 2019

 • Quyển 2 - Chương 7 + 8 + 9

  Fri, May 24, 2019

 • Quyển 2 - Chương 10 + 11 + 12

  Fri, May 24, 2019

 • Fri, May 24, 2019

 • Fri, May 24, 2019

 • Quyển 2 - Chương 17 + 18 + 19

  Fri, May 24, 2019

 • Fri, May 24, 2019

 • Quyển 2 - Chương 21 + 22 + 23

  Fri, May 24, 2019

 • Fri, May 24, 2019

 • Quyển 2 - Chương 26 + 27 + 28

  Fri, May 24, 2019

 • Fri, May 24, 2019

 • Fri, May 24, 2019

 • Fri, May 24, 2019

 • Fri, May 24, 2019

 • Quyển 2 - Chương 37 + 38 + 39

  Fri, May 24, 2019

 • Fri, May 24, 2019

 • Fri, May 24, 2019

 • Fri, May 24, 2019

 • Fri, May 24, 2019

 • Quyển 2 - Chương 48 + 49 + 50

  Sat, May 25, 2019

 • Quyển 2 - Chương 51 + 52 + 53

  Sat, May 25, 2019

 • Quyển 3 - Chương 1 + 2 + 3

  Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Quyển 3 - Chương 10 + 11 + 12

  Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Quyển 3 - Chương 33 + 34 + 35

  Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Quyển 3 - Chương 46 + 47 + 48

  Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Quyển 3 - Chương 62 + 63 + 64

  Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Quyển 3 - Chương 78 + 79 + 80

  Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

  Xem thêm: thiên sư chấp vị

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Quyển 4 - Chương 29 + 30 + 31 + 32

  Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Quyển 6 - Chương 5 + 6 +7

  Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Quyển 6 - Chương trăng tròn + 21 + 22

  Sat, May 25, 2019

 • Quyển 6 - Chương 23 + 24 + 25 + 26

  Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Quyển 6 - Chương 29 + 30 + 31

  Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Quyển 6 - Chương 35 + 36 + 37

  Sat, May 25, 2019

 • Quyển 6 - Chương 38 + 39 + 40

  Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Quyển 6 - Chương 48 + 49 + 50

  Sat, May 25, 2019

 • Quyển 6 - Chương 51 + 52 + 53

  Sat, May 25, 2019

 • Quyển 6 - Chương 54 + 55 + 56

  Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Quyển 6 - Chương 59 + 60 + 61

  Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Quyển 6 - Chương 63 + 64 + 65

  Sat, May 25, 2019

 • Sat, May 25, 2019

 • Sat, Jul 13, 2019

 • Sat, Jul 13, 2019

 • Sat, Jul 13, 2019

 • Sat, Jul 13, 2019

 • Sat, Jul 13, 2019

 • Sat, Jul 13, 2019

 • Sat, Jul 13, 2019

 • Phiên nước ngoài 7 - Phần 2 + 3

  Sat, Jul 13, 2019

 • Phiên nước ngoài 7 - Phần 4 + 5 + 6

  Sat, Jul 13, 2019

 • Phiên nước ngoài 7 - Phần 7 + 8

  Sat, Jul 13, 2019

 • Sat, Jul 13, 2019

 • Sat, Jul 13, 2019

 • Sat, Jul 13, 2019

 • Sat, Jul 13, 2019

 • Sat, Jul 13, 2019

 • Sat, Jul 13, 2019

 • Sat, Jul 13, 2019

 • Phiên nước ngoài 7 - Phần 16 + 17

  Sat, Jul 13, 2019

 • Sat, Jul 13, 2019

 • Phiên nước ngoài 7 - Phần 19 + 20

  Sat, Jul 13, 2019

  Xem thêm: truyện võ thần chúa tể

 • Phiên nước ngoài 7 - Phần 21 + 22

  Sat, Jul 13, 2019

LAO TÙ ÁC MA
  Author: Cáp Khiếm Huynh (哈欠兄)
  
  Tên gốc: dữ quái đích lao lí (恶魔的牢笼)
  
  Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, tàn bạo thị huyết bá đạo rạm tình công X ôn nhu mỹ hảo tri tính thụ, ngược thân thuộc ngược tâm, HE
  
  Nguồn: Tieba 
  
  Độ dài: 6 quyển. 
  
  Quyển 1: 67 chương
  Quyển 2: 53 chương
  Quyển 3: 80 chương
  Quyển 4: 41 chương
  Quyển 5: 19 chương
  Quyển 6: 67 chương
  7 Phiên nước ngoài (Phiên nước ngoài 7 với 22 phần)
  
  Tranlator: QT
  
  Editor: Kwon Jian
  
  Note: Đây là một trong những cỗ đam cực kỳ CẨU HUYẾT, xuyên suốt cả cỗ truyện là một trong những bể hồ nước cún blood, đầy đủ những loại tình tiết cẩu huyết như ngôn tình bánh bèo =.=' và cực kỳ NGƯỢC, van nhắc nhở lại là CỰC KỲ NGƯỢC, ngược oằn oại, ngược lên ngược xuống, không còn 80% truyện là ngược, dễ gây nên khắc chế cho tất cả những người phát âm. Vì thế van Để ý đến trước lúc nhảy hố, rời thực hiện hư đốn kiêng dè cho tới dụng cụ xung xung quanh khi đang được phát âm. Bản thân thuộc các bạn Jian cũng méo biết với đầy đủ can đảm và mạnh mẽ nhằm tập bơi qua quýt không còn kiểu bể ngày tiết cún này sẽ không nữa và rất có thể tiếp tục drop nửa lối =.='
  
  VĂN ÁN 
  
  Kẻ độc ác ngày tiết mức giá thưa yêu thương cậu tuy nhiên lại thực hiện cậu bị thương.
  
  Đánh gãy chân cậu, tiêm quái túy vô người cậu chỉ vì thế ham muốn trói cậu mặt mũi hắn cả đời.
  
  Cậu bị hắn xay cho tới bước lối vô vọng,
  
  Không yêu thương tuy nhiên cũng ko trốn được trói buộc của hắn.
  
  Cuối nằm trong bị hắn quấy rầy và hành hạ đến mức độ từ đầu đến chân như vẫn bị tiêu diệt.
  
  Đàn em của hắn vô tình ko nhằm ý.
  
  Khiến hắn đùng một cái mất mặt lên đường người của tớ.
  
  Trong lòng hắn như bị lửa thiêu nhen.
  
  Thoáng như vẫn rớt vào bóng tối vô vàn.
  
  Người hắn thương nhớ sinh sống lại.
  
  Nhưng cậu phát triển thành vô tri.
  
  Đem tình thương yêu hóa trở thành tuyệt thương.
  
  Đem t

#3jianvip1112