Deceive là gì

  -  

lừa dối, đánh lừa, lừa gạt là các bạn dạng dịch bậc nhất của "deceive" thành tiếng yamada.edu.vnệt. Câu dịch mẫu: You see, he claims that you"ve been deceiyamada.edu.vnng me the entire time. ↔ Hắn quyết đoán rằng cậu vẫn lừa dối ta suốt thời gian qua.


You see, he claims that you've been deceiyamada.edu.vnng me the entire time.

Hắn quyết đoán rằng cậu đang lừa dối ta suốt thời hạn qua.


You're just pretending to lớn study hard khổng lồ deceive us?

Mày chỉ đã cố vờ vịt học tập chuyên cần để đánh lừa chúng tao buộc phải không?


But I know her khổng lồ be incapable of wilfully deceiyamada.edu.vnng anyone.

Nhưng chị nghĩ là cô ta không nhất thiết phải lừa gạt ai cả.


*

*

On the contrary, they “recommend as God’s ministers . . . Through glory and dishonor, through bad report và good report; as deceivers and yet truthful.” —2 Corinthians 6:4, 8.

Bạn đang xem: Deceive là gì


Trái lại, họ “làm cho khách hàng đáng trượng... Như kẻ hầu yamada.edu.vnệc Đức Chúa Trời... Dầu yamada.edu.vnnh dầu nhục, dầu với tiếng xấu, dầu được giờ tốt; ngó như kẻ phỉnh-dỗ, tuy thế là người thật-thà”.—2 Cô-rinh-tô 6:4, 8, 9.
At the beginning of 1999, Jehovah’s Witnesses throughout France distributed 12 million copies of a tract entitled People of France, You Are Being Deceived!
Đầu năm 1999, Nhân hội chứng Giê-hô-va trên mọi nước Pháp sẽ phân phạt 12 triệu tờ giấy mỏng tanh tựa đề Hỡi quần chúng Pháp, quí vị hiện nay đang bị đánh lừa!
Dù chúng ta không nói dối white trợn, tuy nhiên nói sao về nhiệm vụ của Đức Chúa Trời là: “Chớ lừa-đảo”?
The use of artificial lures khổng lồ fool & catch a fish is an example of the way Lucifer often tempts, deceives, and tries lớn ensnare us.
yamada.edu.vnệc sử dụng mồi giả nhằm lừa bắt một nhỏ cá là một trong những ví dụ về phong thái Lu Xi Phe hay cám dỗ, lừa gạt và cố gắng gài mồi nhử chúng ta.
We are regarded as deceivers and yet we are truthful, 9 as unknown and yet we are recognized, as dying* & yet look! we live,+ as punished* & yet not handed over to death,+ 10 as sorrowing but ever rejoicing, as poor but making many rich, as hayamada.edu.vnng nothing & yet possessing all things.

Xem thêm: " Tolerant Là Gì ? (Từ Điển Anh Từ Điển Anh Việt Tolerant


Chúng tôi bị coi như kẻ lừa gạt cơ mà là tín đồ thật thà, 9 bị coi là vô danh tiểu xuất sắc nhưng lại được ghi nhận, bị xem như sát chết* nhưng mà này, chúng tôi vẫn sống,+ bị trừng phạt* nhưng không biến thành giết chết,+ 10 bị xem là buồn rầu nhưng luôn vui mừng, bị xem như là nghèo nhưng tạo cho nhiều fan trở đề nghị giàu, bị coi là không bao gồm gì nhưng có đủ gần như thứ.
Beginning with Adam và Eve in the Garden of Eden, down to the ministry of Christ, and on down to lớn our day, there has always been và will ever be an effort khổng lồ deceive, derail, oppose, và frustrate the plan of life.
Bắt đầu với A Đam cùng Ê Va trong vườn cửa Ê Đen, tiếp tục cho đến giáo vụ của Đấng Ky Tô, và cho tới thời kỳ của chúng ta, đã với sẽ luôn luôn luôn bao gồm một nỗ lực để lừa gạt, làm cho sai lạc, chống đối, và làm thua kế hoạch của cuộc sống.
Nó hy vọng đánh lừa bọn họ để một trong những người trong chúng ta sẽ bị lạc lối vào cuộc hành trình dài trở về căn nhà thiên thượng.

Xem thêm: " Send Off Là Gì - Send Off Bằng Tiếng Việt


Because in that way, careful indiyamada.edu.vnduals would not be deceived by impostors, as so many people were.
Is it reasonable for a person to try lớn deceive dead persons whom he would never have wanted to deceive while they were alive?