bạch liên hoa online dạy học

 • Reads 1,507,832
 • Votes 118,387
 • Parts 181

Ongoing, First published Jul 31, 2021

Bạn đang xem: bạch liên hoa online dạy học

Table of contents

 • Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 0: Chương trình dạy dỗ học tập của bạch liên

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 1: Tình Nhân thế thân thích của hình họa đế (1)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 2: Tình nhân thế thân thích của hình họa đế (2)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 3: Tình Nhân thế thân thích của hình họa đế (3)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 4: Tình Nhân thế thân thích của hình họa đế (4)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 5: Tình nhân thế thân thích của hình họa đế (5)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 6: Tình nhân thế thân thích của hình họa đế (6)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 7: Tình nhân thế thân thích của hình họa đế (7)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 8: Tình nhân thế thân thích của hình họa đế (8)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 9: Tình nhân thế thân thích của hình họa đế (9)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 10: Tình nhân thế thân thích của hình họa đế (10)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 11: Tình nhân thế thân thích của hình họa đế (11)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 12: Tình nhân thế thân thích của hình họa đế (12)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 13: Tình nhân thế thân thích của hình họa đế (13)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 14: Tình nhân thế thân thích của hình họa đế (14)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 15: Tình nhân thế thân thích của hình họa đế (15)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 16: Tình nhân thế thân thích của hình họa đế (16)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 17: Tình nhân thế thân thích của hình họa đế (17)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 18: Tình nhân thế thân thích của hình họa đế (18)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 19: Tình nhân thế thân thích của hình họa đế (19)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 20: Tình nhân thế thân thích của hình họa đế (20)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 21: Tình nhân thế thân thích của hình họa đế (21)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 22: Tình nhân thế thân thích của hình họa đế (22)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 23: Tình nhân thế thân thích của hình họa đế (23)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 24: Tình nhân thế thân thích của hình họa đế (24)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 25: Tình nhân thế thân thích của hình họa đế (25)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 26: Tình nhân thế thân thích của hình họa đế (26)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 27: Tình nhân thế thân thích của hình họa đế (27)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 28: Tình nhân thế thân thích của hình họa đế (28)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 29: Tình nhân thế thân thích của hình họa đế (29)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 30: Tình nhân thế thân thích của hình họa đế (30)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 31: Tình nhân thế thân thích của hình họa đế (31)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 32: Tình nhân thế thân thích của hình họa đế (32)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 33: Tình nhân thế thân thích của hình họa đế (33)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 34: Tình nhân thế thân thích của hình họa đế (34)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 35: Tình nhân thế thân thích của hình họa đế (35)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 36: Tình nhân thế thân thích của hình họa đế (36)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 37: Tình nhân thế thân thích của hình họa đế (37)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 38: Tình nhân thế thân thích của hình họa đế (38)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 39: Tình nhân thế thân thích của hình họa đế (39)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 40: Tình nhân thế thân thích của hình họa đế (40)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 41: Tình nhân thế thân thích của hình họa đế (41)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 42: Tình nhân thế thân thích của hình họa đế (42)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 43: Tình nhân thế thân thích của hình họa đế (43)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 44: Tình nhân thế thân thích của hình họa đế (44)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 45: Tình nhân thế thân thích của hình họa đế (45)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 46: Tình nhân thế thân thích của hình họa đế (46)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 47: Tình nhân thế thân thích của hình họa đế (47)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 48: Tình nhân thế thân thích của hình họa đế (48)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 49: Tình nhân thế thân thích của hình họa đế (49)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 50: Tình nhân thế thân thích của hình họa đế (50)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 51: Tình nhân thế thân thích của hình họa đế (51)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 52: Tình nhân thế thân thích của hình họa đế (52)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 53: Tình nhân thế thân thích của hình họa đế (53)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 54: Tình nhân thế thân thích của hình họa đế (54)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 55: Tình nhân thế thân thích của hình họa đế (55)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 56: Tình nhân thế thân thích của hình họa đế (56)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 57: Tình nhân thế thân thích của hình họa đế (57)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 58: Đại nhà vua và tè ám vệ (1)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 59: Đại nhà vua và tè ám vệ (2)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 60: Đại nhà vua và tè ám vệ (3)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 61: Đại nhà vua và tè ám vệ (4)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 62: Đại nhà vua và tè ám vệ (5)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 63: Đại nhà vua và tè ám vệ (6)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 64: Đại nhà vua và tè ám vệ (7) (đêm trung thu)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 65: Đại nhà vua và tè ám vệ (8) (Đêm trung thu)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 66: Đại nhà vua và tè ám vệ (9)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 67: Đại nhà vua và tè ám vệ (10)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 68: Đại nhà vua và tè ám vệ (11)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 69: Đại nhà vua và tè ám vệ (12)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 70: Đại nhà vua và tè ám vệ (13)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 71: Đại nhà vua và tè ám vệ (14)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 72: Đại nhà vua và tè ám vệ (15)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 73: Đại nhà vua và tè ám vệ (16)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 74: Đại nhà vua và tè ám vệ (17)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 75: Đại nhà vua và tè ám vệ (18)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 76: Đại nhà vua và tè ám vệ (19)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 77: Đại nhà vua và tè ám vệ (20)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 78: Đại nhà vua và tè ám vệ (21)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 79: Đại nhà vua và tè ám vệ (22)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 80: Đại nhà vua và tè ám vệ (23)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 81: Đại nhà vua và tè ám vệ (24)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 82: Đại nhà vua và tè ám vệ (25) (thành hôn)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 83: Đại nhà vua và tè ám vệ (26)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 84: Đại nhà vua và tè ám vệ (27)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 85: Anh chớ với chạm vô tai tôi nha! (1, 2)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 86: Anh chớ với chạm vô tai tôi nha! (3)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 87: Anh chớ với chạm vô tai tôi nha! (4)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 88: Anh chớ với chạm vô tai tôi nha! (5)

  Xem thêm: ảnh đế rất thích phát đường

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 89: Anh chớ với chạm vô tai tôi nha! (6)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 90: Anh chớ với chạm vô tai tôi nha! (7) (Phần thưởng nằm trong thêm)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 91: Anh chớ với chạm vô tai tôi nha! (8) (Phần thưởng nằm trong thêm)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 92: Anh chớ với chạm vô tai tôi nha! (9)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 93: Anh chớ với chạm vô tai tôi nha! (10)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 94: Anh chớ với chạm vô tai tôi nha! (11)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 95: Anh chớ với chạm vô tai tôi nha! (12)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 96: Anh chớ với chạm vô tai tôi nha! (13)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 97: Anh chớ với chạm vô tai tôi nha! (14)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 98: Anh chớ với chạm vô tai tôi nha! (15)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 99: Anh chớ với chạm vô tai tôi nha! (16)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 100: Anh chớ với chạm vô tai tôi nha! (17)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 101: Anh chớ với chạm vô tai tôi nha (18)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 102: Anh chớ với chạm vô tai tôi nha! (19)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 103: Anh chớ với chạm vô tai tôi nha! (20)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 104: Anh chớ với chạm vô tai tôi nha! (21)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 105: Anh chớ với chạm vô tai tôi nha! (22)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 106: Anh chớ với chạm vô tai tôi nha! (23)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 107: Anh chớ với chạm vô tai tôi nha! (24)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 108: Anh chớ với chạm vô tai tôi nha! (25)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 109: Minh căn nhà và Ma giáo giáo căn nhà cõng toàn võ lâm cho tới rồi (1)

  Sun, Sep 19, 2021

 • Chương 110: Minh căn nhà và Ma giáo giáo căn nhà cõng toàn võ lâm cho tới rồi (2)

  Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Chương 111: Minh căn nhà và Ma giáo giáo căn nhà cõng toàn võ lâm cho tới rồi (3)

  Tue, Sep 21, 2021

 • Chương 112: Minh căn nhà và Ma giáo giáo căn nhà cõng toàn võ lâm cho tới rồi (4)

  Thu, Sep 23, 2021

 • Chương 113: Minh căn nhà và Ma giáo giáo căn nhà cõng toàn võ lâm cho tới rồi (5)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 114: Minh căn nhà và Ma giáo giáo căn nhà cõng toàn võ lâm cho tới rồi (6)

  Sat, Sep 25, 2021

 • Chương 115: Minh căn nhà và Ma giáo giáo căn nhà cõng toàn võ lâm cho tới rồi (7)

  Sun, Sep 26, 2021

 • Sun, Sep 26, 2021

 • Mon, Sep 27, 2021

 • Chương 116: Minh căn nhà và Ma giáo giáo căn nhà cõng toàn võ lâm cho tới rồi (8)

  Thu, Sep 30, 2021

 • Chương 117: Minh căn nhà và Ma giáo giáo căn nhà cõng toàn võ lâm cho tới rồi (9)

  Fri, Oct 1, 2021

 • Chương 118: Minh căn nhà và Ma giáo giáo căn nhà cõng toàn võ lâm cho tới rồi (10)

  Sun, Oct 3, 2021

 • Chương 119: Minh căn nhà và Ma giáo giáo căn nhà cõng toàn võ lâm cho tới rồi (11)

  Tue, Oct 5, 2021

 • Chương 120: Minh căn nhà và Ma giáo giáo căn nhà cõng toàn võ lâm cho tới rồi (12)

  Thu, Oct 7, 2021

 • Chương 121: Minh căn nhà và Ma giáo giáo căn nhà cõng toàn võ lâm cho tới rồi (13)

  Sat, Oct 9, 2021

 • Chương 122: Minh căn nhà và Ma giáo giáo căn nhà cõng toàn võ lâm cho tới rồi (14)

  Thu, Oct 14, 2021

 • Chương 123: Minh căn nhà và Ma giáo giáo căn nhà cõng toàn võ lâm cho tới rồi (15)

  Sat, Oct 16, 2021

 • Chương 124: Minh căn nhà và Ma giáo giáo căn nhà cõng toàn võ lâm cho tới rồi (16)

  Tue, Oct 19, 2021

 • Chương 125: Minh căn nhà và Ma giáo giáo căn nhà cõng toàn võ lâm cho tới rồi (17)

  Fri, Oct 22, 2021

 • Chương 126: Minh căn nhà và Ma giáo giáo căn nhà cõng toàn võ lâm cho tới rồi (18)

  Mon, Oct 25, 2021

 • Chương 127: Minh căn nhà và Ma giáo giáo căn nhà cõng toàn võ lâm cho tới rồi (19)

  Fri, Oct 29, 2021

 • Chương 128: Minh căn nhà và Ma giáo giáo căn nhà cõng toàn võ lâm cho tới rồi (20)

  Wed, Nov 3, 2021

 • Chương 129: Minh căn nhà và Ma giáo giáo căn nhà cõng toàn võ lâm cho tới rồi (21)

  Sat, Nov 6, 2021

 • Chương 130: Minh căn nhà và Ma giáo giáo căn nhà cõng toàn võ lâm cho tới rồi (22)

  Wed, Nov 10, 2021

 • Chương 131: Minh căn nhà và Ma giáo giáo căn nhà cõng toàn võ lâm cho tới rồi (23)

  Wed, Nov 17, 2021

 • Chương 132: Minh căn nhà và Ma giáo giáo căn nhà cõng toàn võ lâm cho tới rồi (24)

  Sun, Nov 21, 2021

 • Chương 133: Minh căn nhà và Ma giáo giáo căn nhà cõng toàn võ lâm cho tới rồi (25)

  Thu, Nov 25, 2021

 • Chương 134: Minh căn nhà và Ma giáo giáo căn nhà cõng toàn võ lâm cho tới rồi! (26)

  Wed, Dec 1, 2021

 • Chương 135: Minh căn nhà và Ma giáo giáo căn nhà cõng toàn võ lâm cho tới rồi! (27)

  Wed, Dec 1, 2021

 • Chương 136: ABO: Thật rời khỏi tôi là mợ của cậu! (1,2)

  Thu, Dec 9, 2021

 • Chương 137: ABO: Thật rời khỏi tôi là mợ của cậu! (3)

  Sun, Dec 12, 2021

 • Chương 138: ABO: Thật rời khỏi tôi là mợ của cậu! (4)

  Thu, Dec 16, 2021

 • Chương 139: ABO: Thật rời khỏi tôi là mợ của cậu! (5)

  Tue, Dec 21, 2021

 • Chương 140: ABO: Thật rời khỏi tôi là mợ của cậu! (6)

  Tue, Dec 28, 2021

 • Chương 141: ABO: Thật rời khỏi tôi là mợ của cậu! (7)

  Sat, Jan 1, 2022

 • Chương 142: ABO: Thật rời khỏi tôi là mợ của cậu! (8)

  Sat, Jan 8, 2022

 • Chương 143: ABO: Thật rời khỏi tôi là mợ của cậu! (9)

  Wed, Jan 12, 2022

 • Chương 144: ABO: Thật rời khỏi tôi là mợ của cậu! (10)

  Tue, Jan 18, 2022

 • Chương 145: ABO: Thật rời khỏi tôi là mợ của cậu! (11)

  Tue, Jan 25, 2022

 • Chương 146: ABO: Thật rời khỏi tôi là mợ của cậu! (12)

  Sun, Jan 30, 2022

 • Chương 147: ABO: Thật rời khỏi tôi là mợ của cậu! (13)

  Mon, Jan 31, 2022

 • Chương 148: ABO: Thật rời khỏi tôi là mợ của cậu! (14)

  Sun, Feb đôi mươi, 2022

 • Chương 149: ABO: Thật rời khỏi tôi là mợ của cậu! (15)

  Sun, Feb 27, 2022

 • Chương 150: ABO: Thật rời khỏi tôi là mợ của cậu! (16)

  Tue, Mar 8, 2022

 • Chương 151: ABO: Thật rời khỏi tôi là mợ của cậu! (17)

  Sun, Mar 13, 2022

 • Chương 152: ABO: Thật rời khỏi tôi là mợ của cậu! (18)

  Sun, Mar đôi mươi, 2022

 • Chương 153: ABO: Thật rời khỏi tôi là mợ của cậu! (19)

  Sun, Mar 27, 2022

 • Sat, Apr 2, 2022

 • Chương 154: ABO: Thật rời khỏi tôi là mợ của cậu! (20)

  Wed, Apr 13, 2022

 • Chương 155: ABO: Thật rời khỏi tôi là mợ của cậu! (21)

  Mon, Apr 18, 2022

 • Chương 156: ABO: Thật rời khỏi tôi là mợ của cậu! (22)

  Tue, May 3, 2022

 • Chương 157: ABO: Thật rời khỏi tôi là mợ của cậu! (23)

  Sun, May 15, 2022

 • Chương 158: ABO: Thật rời khỏi tôi là mợ của cậu! (24)

  Sat, May 28, 2022

 • Chương 159: ABO: Thật rời khỏi tôi là mợ của cậu! (25)

  Sat, Jun 11, 2022

 • Chương 160: ABO: Thật rời khỏi tôi là mợ của cậu! (26)

  Wed, Jun 22, 2022

 • Chương 161: ABO: Thật rời khỏi tôi là mợ của cậu! (27)

  Fri, Jul 1, 2022

 • Chương 162: ABO: Thật rời khỏi tôi là mợ của cậu! (28)

  Sat, Jul 9, 2022

 • Chương 163: ABO: Thật rời khỏi tôi là mợ của cậu! (29)

  Mon, Jul 18, 2022

 • Phiên ngoại: ABO: Thật rời khỏi tôi là mợ của cậu!

  Tue, Jul 19, 2022

 • Chương 164: Đại thần thường ngày đều update và cuộc sống thường ngày hằng ngày của tôi (1)

  Sat, Jul 30, 2022

 • Chương 165: Đại thần thường ngày đều update và cuộc sống thường ngày hằng ngày của tôi (2)

  Tue, Aug 9, 2022

 • Chương 166: Đại thần thường ngày đều update và cuộc sống thường ngày mỗi ngày của tôi (3)

  Mon, Aug 22, 2022

 • Chương 167: Đại thần thường ngày đều update và cuộc sống thường ngày mỗi ngày của tôi (4)

  Fri, Sep 2, 2022

 • Chương 168: Đại thần thường ngày đều update và cuộc sống thường ngày mỗi ngày của tôi (5)

  Sat, Sep 24, 2022

 • Chương 169: Đại thần thường ngày đều update và cuộc sống thường ngày mỗi ngày của tôi (6)

  Sat, Oct 29, 2022

 • Chương 170: Đại thần thường ngày đều update và cuộc sống thường ngày mỗi ngày của tôi (7)

  Sat, Dec 10, 2022

 • Chương 171: Đại thần thường ngày đều update và cuộc sống thường ngày mỗi ngày của tôi (8)

  Sat, Jan 21, 2023

 • Chương 172: Đại thần thường ngày đều update và cuộc sống thường ngày mỗi ngày của tôi (9)

  Mon, Jul 31, 2023

 • Chương 173: Đại thần thường ngày đều update và cuộc sống thường ngày mỗi ngày của tôi (10)

  Mon, Aug 14, 2023

  Xem thêm: truyện ngôn tình hài hước

 • Chương 174: Đại thần thường ngày đều update và cuộc sống thường ngày mỗi ngày của tôi (11)

  Wed, Oct 18, 2023

Tác giả: Cảo Tiền
  Editor: Huyết Vũ
  
  Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Xuyên thời gian nhanh , Chủ thụ , Song khiết, Ngọt sảng văn, 1v1.
  
  --------------
  Bản dịch chưa xuất hiện sự được chấp nhận của người sáng tác, nội dung chỉ đích khoảng tầm 60-70%.
  
  Edit vì như thế sở trường cá thể, ai mến hiểu thì hiểu ko mến chào out giùm, chớ buông điều đắng cay, còn cmt thực hiện sự, phán xét này nọ tôi chửi cho tới thì chớ bảo tôi rét mướt tính.
  
  Chỉ đăng duy độc ở Wattpad chủ yếu chủ
  Huyết Vũ @TDiHn99
  Và WordPress: http://huyetvu.home.blog
  Xin chớ gửi ver hoặc reup bạn dạng dịch của tớ.

#221×1