xuyên nhanh nữ chính vai phản diện sau khi max level

 • Reads 213,409
 • Votes 30,891
 • Parts 200

Ongoing, First published Apr 24, 2022

Bạn đang xem: xuyên nhanh nữ chính vai phản diện sau khi max level

Table of contents

 • Mon, Apr 25, 2022

 • Chương 1: Sau Khi bị tóm gọn trở nên đỉnh lưu(*)(1)

  Mon, Apr 25, 2022

 • Chương 2: Sau Khi bị tóm gọn trở nên đỉnh lưu(2)

  Mon, Apr 25, 2022

 • Chương 3: Sau Khi bị tóm gọn trở nên đỉnh lưu(3)

  Sat, Apr 30, 2022

 • Chương 4: Sau Khi bị tóm gọn trở nên đỉnh lưu(4)

  Sat, Apr 30, 2022

 • Chương 5: Sau Khi bị tóm gọn trở nên đỉnh lưu(5)

  Sat, Apr 30, 2022

 • Chương 6: Sau Khi bị tóm gọn trở nên đỉnh lưu(6)

  Sat, Apr 30, 2022

 • Chương 7: Sau Khi bị tóm gọn trở nên đỉnh lưu(7)

  Sun, May 1, 2022

 • Chương 8: Sau Khi bị tóm gọn trở nên đỉnh lưu(8)

  Mon, May 2, 2022

 • Chương 9: Sau Khi bị tóm gọn trở nên đỉnh lưu(9)

  Mon, May 2, 2022

 • Chương 10: Sau Khi bị tóm gọn trở nên đỉnh lưu(10)

  Tue, May 3, 2022

 • Chương 11: Sau Khi bị tóm gọn trở nên đỉnh lưu(11)

  Tue, May 3, 2022

 • Chương 12: Sau Khi bị tóm gọn trở nên đỉnh lưu(12)

  Wed, May 4, 2022

 • Chương 13: Sau Khi bị tóm gọn trở nên đỉnh lưu(13)

  Wed, May 4, 2022

 • Chương 14: Sau Khi bị tóm gọn trở nên đỉnh lưu(14)

  Fri, May 6, 2022

 • Chương 15: Sau Khi bị tóm gọn trở nên đỉnh lưu(15)

  Sat, May 7, 2022

 • Chương 16: Sau Khi bị tóm gọn trở nên đỉnh lưu(16)

  Sat, May 7, 2022

 • Chương 17: Sau Khi bị tóm gọn trở nên đỉnh lưu(17)

  Sat, May 7, 2022

 • Chương 18: Sau Khi bị tóm gọn trở nên đỉnh lưu(18)

  Sat, May 7, 2022

 • Chương 19: Sau Khi bị tóm gọn trở nên đỉnh lưu(19)

  Sat, May 7, 2022

 • Chương 20: Sau Khi bị tóm gọn trở nên đỉnh lưu(20)

  Sat, May 7, 2022

 • Chương 21: Sau Khi bị tóm gọn trở nên đỉnh lưu(21)

  Sun, May 8, 2022

 • Chương 22: Sau Khi bị tóm gọn trở nên đỉnh lưu(22)

  Mon, May 9, 2022

 • Chương 23: Sau Khi bị tóm gọn trở nên đỉnh lưu(23)

  Thu, May 12, 2022

 • Chương 24: Sau Khi bị tóm gọn trở nên đỉnh lưu(24)

  Sat, May 14, 2022

 • Chương 25: Sau Khi bị tóm gọn trở nên đỉnh lưu(25)

  Sat, May 14, 2022

 • Chương 26: Sau Khi bị tóm gọn trở nên đỉnh lưu(26)

  Mon, May 16, 2022

 • Chương 27: Sau Khi bị tóm gọn trở nên đỉnh lưu(27)

  Mon, May 16, 2022

 • Chương 28: Sau Khi bị tóm gọn trở nên đỉnh lưu(28)

  Mon, May 16, 2022

 • Chương 29: Sau Khi bị tóm gọn trở nên đỉnh lưu(29)

  Mon, May 16, 2022

 • Chương 30: Sau Khi bị tóm gọn trở nên đỉnh lưu(hoàn)

  Thu, May 19, 2022

 • Chương 31: Bài ca ngẫu hứng ngày tận thế (1)

  Thu, May 19, 2022

 • Chương 32: Bài ca ngẫu hứng ngày tận thế (2)

  Thu, May 19, 2022

 • Chương 33: Bài ca ngẫu hứng ngày tận thế (3)

  Thu, May 26, 2022

 • Chương 34: Bài ca ngẫu hứng ngày tận thế (4)

  Thu, May 26, 2022

 • Chương 35: Bài ca ngẫu hứng ngày tận thế (5)

  Thu, May 26, 2022

 • Chương 36: Bài ca ngẫu hứng ngày tận thế (6)

  Thu, May 26, 2022

 • Chương 37: Bài ca ngẫu hứng ngày tận thế (7)

  Fri, Jun 3, 2022

 • Chương 38: Bài ca ngẫu hứng ngày tận thế (8)

  Fri, Jun 3, 2022

 • Chương 39: Bài ca ngẫu hứng ngày tận thế (9)

  Fri, Jun 3, 2022

 • Chương 40: Bài ca ngẫu hứng ngày tận thế (10)

  Fri, Jun 3, 2022

 • Chương 41: Bài ca ngẫu hứng ngày tận thế (11)

  Fri, Jun 3, 2022

 • Chương 42: Bài ca ngẫu hứng ngày tận thế (12)

  Fri, Jun 3, 2022

 • Chương 43: Bài ca ngẫu hứng ngày tận thế (13)

  Tue, Jun 7, 2022

 • Chương 44: Bài ca ngẫu hứng ngày tận thế (14)

  Tue, Jun 7, 2022

 • Chương 45: Bài ca ngẫu hứng ngày tận thế (15)

  Tue, Jun 7, 2022

 • Thu, Jun 16, 2022

 • Chương 46: Bài ca ngẫu hứng ngày tận thế (16)

  Mon, Jun trăng tròn, 2022

 • Chương 47: Bài ca ngẫu hứng ngày tận thế (17)

  Mon, Jun trăng tròn, 2022

 • Chương 48: Bài ca ngẫu hứng ngày tận thế (18)

  Mon, Jun trăng tròn, 2022

 • Chương 49: Bài ca ngẫu hứng ngày tận thế (19)

  Mon, Jun trăng tròn, 2022

 • Chương 50: Bài ca ngẫu hứng ngày tận thế (20)

  Mon, Jun trăng tròn, 2022

 • Chương 51: Bài ca ngẫu hứng ngày tận thế (21)

  Tue, Jun 21, 2022

 • Chương 52: Bài ca ngẫu hứng ngày tận thế (22)

  Tue, Jun 21, 2022

 • Chương 53: Bài ca ngẫu hứng ngày tận thế (23)

  Tue, Jun 21, 2022

 • Chương 54: Bài ca ngẫu hứng ngày tận thế (24)

  Tue, Jun 21, 2022

 • Chương 55: Bài ca ngẫu hứng ngày tận thế (25)

  Tue, Jun 21, 2022

 • Chương 56: Bài ca ngẫu hứng ngày tận thế (26)

  Thu, Jun 23, 2022

 • Chương 57: Bài ca ngẫu hứng ngày tận thế (27)

  Thu, Jun 23, 2022

 • Chương 58: Bài ca ngẫu hứng ngày tận thế (28)

  Thu, Jun 23, 2022

 • Chương 59: Bài ca ngẫu hứng ngày tận thế (29)

  Thu, Jun 23, 2022

 • Chương 60: Bài ca ngẫu hứng ngày tận thế (30)

  Thu, Jun 23, 2022

 • Chương 61: Bài ca ngẫu hứng ngày tận thế (31)

  Thu, Jun 23, 2022

 • Chương 62: Bài ca ngẫu hứng ngày tận thế (32)

  Thu, Jun 23, 2022

 • Chương 63: Bài ca ngẫu hứng ngày tận thế (33)

  Thu, Jun 23, 2022

 • Chương 64: Bài ca ngẫu hứng ngày tận thế (hoàn)

  Thu, Jun 23, 2022

 • Chương 65: Cô ko thực hiện Thái Tử Phi (1)

  Thu, Jun 23, 2022

 • Chương 66: Cô ko thực hiện Thái Tử Phi (2)

  Thu, Jun 23, 2022

 • Chương 67: Cô ko thực hiện Thái Tử Phi (3)

  Thu, Jun 23, 2022

 • Chương 68: Cô ko thực hiện Thái Tử Phi (4)

  Thu, Jun 23, 2022

 • Chương 69: Cô ko thực hiện Thái Tử Phi (5)

  Thu, Jun 23, 2022

 • Chương 70: Cô ko thực hiện Thái Tử Phi (6)

  Thu, Jun 23, 2022

 • Chương 71: Cô ko thực hiện Thái Tử Phi (7)

  Thu, Jun 23, 2022

 • Chương 72: Cô ko thực hiện Thái Tử Phi (8)

  Thu, Jun 23, 2022

 • Chương 73: Cô ko thực hiện Thái Tử Phi (9)

  Thu, Jun 23, 2022

 • Chương 74: Cô ko thực hiện Thái Tử Phi (10)

  Thu, Jun 23, 2022

 • Chương 75: Cô ko thực hiện Thái Tử Phi (11)

  Thu, Jun 23, 2022

 • Chương 76: Cô ko thực hiện Thái Tử Phi (12)

  Tue, Jun 28, 2022

 • Chương 77: Cô ko thực hiện Thái Tử Phi (13)

  Tue, Jun 28, 2022

 • Chương 78: Cô ko thực hiện Thái Tử Phi (14)

  Tue, Jun 28, 2022

 • Chương 79: Cô ko thực hiện Thái Tử Phi (15)

  Tue, Jun 28, 2022

 • Chương 80: Cô ko thực hiện Thái Tử Phi (16)

  Tue, Jun 28, 2022

 • Chương 81: Cô ko thực hiện Thái Tử Phi (17)

  Wed, Jun 29, 2022

 • Chương 82: Cô ko thực hiện Thái Tử Phi (18)

  Wed, Jun 29, 2022

 • Chương 83: Cô ko thực hiện Thái Tử Phi (19)

  Wed, Jun 29, 2022

 • Chương 84: Cô ko thực hiện Thái Tử Phi (20)

  Wed, Jun 29, 2022

 • Chương 85: Cô ko thực hiện Thái Tử Phi (21)

  Wed, Jun 29, 2022

 • Chương 86: Cô ko thực hiện Thái Tử Phi (22)

  Wed, Jun 29, 2022

 • Chương 87: Cô ko thực hiện Thái Tử Phi (23)

  Wed, Jun 29, 2022

 • Chương 88: Cô ko thực hiện Thái Tử Phi (24)

  Wed, Jun 29, 2022

 • Chương 89: Cô ko thực hiện Thái Tử Phi (25)

  Wed, Jun 29, 2022

 • Chương 90: Cô ko thực hiện Thái Tử Phi (26)

  Wed, Jun 29, 2022

 • Chương 91: Cô ko thực hiện Thái Tử Phi (27)

  Wed, Jun 29, 2022

 • Chương 92: Cô ko thực hiện Thái Tử Phi (28)

  Wed, Jun 29, 2022

 • Chương 93: Cô ko thực hiện Thái Tử Phi (29)

  Wed, Jun 29, 2022

 • Chương 94: Cô ko thực hiện Thái Tử Phi (30)

  Wed, Jun 29, 2022

 • Chương 95: Cô ko thực hiện Thái Tử Phi (31)

  Wed, Jun 29, 2022

 • Chương 96: Cô ko thực hiện Thái Tử Phi (hoàn)

  Wed, Jun 29, 2022

 • Chương 97: Phiên nước ngoài Tông Ngô

  Wed, Jun 29, 2022

 • Chương 98: Danh mục yêu quý không được loading (1)

  Thu, Jun 30, 2022

  Xem thêm: yêu ai em mới hạnh phúc

 • Chương 99: Danh mục yêu quý không được loading (2)

  Thu, Jun 30, 2022

 • Chương 100: Danh mục yêu quý không được loading (3)

  Thu, Jun 30, 2022

 • Chương 101: Danh mục yêu quý không được loading (4)

  Thu, Jun 30, 2022

 • Chương 102: Danh mục yêu quý không được loading (5)

  Thu, Jun 30, 2022

 • Chương 103: Danh mục yêu quý không được loading (6)

  Fri, Jul 1, 2022

 • Chương 104: Danh mục yêu quý không được loading (7)

  Fri, Jul 1, 2022

 • Chương 105: Danh mục yêu quý không được loading (8)

  Fri, Jul 1, 2022

 • Chương 106: Danh mục yêu quý không được loading (9)

  Sun, Jul 3, 2022

 • Chương 107: Danh mục yêu quý không được loading (10)

  Sun, Jul 3, 2022

 • Chương 108: Danh mục yêu quý không được loading (11)

  Sun, Jul 3, 2022

 • Chương 109: Danh mục yêu quý không được loading (12)

  Sun, Jul 3, 2022

 • Chương 110: Danh mục yêu quý không được loading (13)

  Sun, Jul 3, 2022

 • Chương 111: Danh mục yêu quý không được loading (14)

  Mon, Jul 4, 2022

 • Chương 112: Danh mục yêu quý không được loading (15)

  Mon, Jul 4, 2022

 • Chương 113: Danh mục yêu quý không được loading (16)

  Mon, Jul 4, 2022

 • Chương 114: Danh mục yêu quý không được loading (17)

  Mon, Jul 4, 2022

 • Chương 115: Danh mục yêu quý không được loading (18)

  Mon, Jul 4, 2022

 • Chương 116: Danh mục yêu quý không được loading (19)

  Mon, Jul 4, 2022

 • Chương 117: Danh mục yêu quý không được loading (20)

  Mon, Jul 4, 2022

 • Chương 118: Danh mục yêu quý không được loading (21)

  Mon, Jul 4, 2022

 • Chương 119: Danh mục yêu quý không được loading (22)

  Mon, Jul 4, 2022

 • Chương 120: Danh mục yêu quý không được loading (23)

  Mon, Jul 4, 2022

 • Chương 121: Danh mục yêu quý không được loading (24)

  Tue, Jul 5, 2022

 • Chương 122: Danh mục yêu quý không được loading (25)

  Tue, Jul 5, 2022

 • Chương 123: Danh mục yêu quý không được loading (26)

  Tue, Jul 5, 2022

 • Chương 124: Danh mục yêu quý không được loading (27)

  Tue, Jul 5, 2022

 • Chương 125: Danh mục yêu quý không được loading (28)

  Tue, Jul 5, 2022

 • Chương 126: Danh mục yêu quý không được loading (29)

  Wed, Jul 6, 2022

 • Chương 127: Danh mục yêu quý không được loading (30)

  Wed, Jul 6, 2022

 • Chương 128: Danh mục yêu quý không được loading (31)

  Wed, Jul 6, 2022

 • Chương 129: Danh mục yêu quý không được loading (32)

  Wed, Jul 6, 2022

 • Chương 130: Danh mục yêu quý không được loading (33)

  Wed, Jul 6, 2022

 • Chương 131: Danh mục yêu quý không được loading (34)

  Thu, Jul 7, 2022

 • Chương 132: Danh mục yêu quý không được loading (35)

  Thu, Jul 7, 2022

 • Chương 133: Danh mục yêu quý không được loading (36)

  Thu, Jul 7, 2022

 • Chương 134: Danh mục yêu quý không được loading (hoàn)

  Thu, Jul 7, 2022

 • Chương 135: Tiểu sư muội thâm nhập Ma tộc (1)

  Thu, Jul 7, 2022

 • Chương 136: Tiểu sư muội thâm nhập Ma tộc (2)

  Fri, Jul 8, 2022

 • Chương 137: Tiểu sư muội thâm nhập Ma tộc (3)

  Fri, Jul 8, 2022

 • Chương 138: Tiểu sư muội thâm nhập Ma tộc (4)

  Fri, Jul 8, 2022

 • Chương 139: Tiểu sư muội thâm nhập Ma tộc (5)

  Fri, Jul 8, 2022

 • Chương 140: Tiểu sư muội thâm nhập Ma tộc (6)

  Fri, Jul 8, 2022

 • Chương 141: Tiểu sư muội thâm nhập Ma tộc (7)

  Sun, Jul 10, 2022

 • Chương 142: Tiểu sư muội thâm nhập Ma tộc (8)

  Sun, Jul 10, 2022

 • Chương 143: Tiểu sư muội thâm nhập Ma tộc (9)

  Sun, Jul 10, 2022

 • Chương 144: Tiểu sư muội thâm nhập Ma tộc (10)

  Sun, Jul 10, 2022

 • Chương 145: Tiểu sư muội thâm nhập Ma tộc (11)

  Sun, Jul 10, 2022

 • Chương 146: Tiểu sư muội thâm nhập Ma tộc (12)

  Mon, Jul 11, 2022

 • Chương 147: Tiểu sư muội thâm nhập Ma tộc (13)

  Mon, Jul 11, 2022

 • Chương 148: Tiểu sư muội thâm nhập Ma tộc (14)

  Mon, Jul 11, 2022

 • Chương 149: Tiểu sư muội thâm nhập Ma tộc (15)

  Mon, Jul 11, 2022

 • Chương 150: Tiểu sư muội thâm nhập Ma tộc (16)

  Mon, Jul 11, 2022

 • Chương 151: Tiểu sư muội thâm nhập Ma tộc (17)

  Wed, Jul 13, 2022

 • Chương 152: Tiểu sư muội thâm nhập Ma tộc (18)

  Wed, Jul 13, 2022

 • Chương 153: Tiểu sư muội thâm nhập Ma tộc (19)

  Wed, Jul 13, 2022

 • Chương 154: Tiểu sư muội thâm nhập Ma tộc (20)

  Wed, Jul 13, 2022

 • Chương 155: Tiểu sư muội thâm nhập Ma tộc (21)

  Wed, Jul 13, 2022

 • Chương 156: Tiểu sư muội thâm nhập Ma tộc (22)

  Wed, Jul 13, 2022

 • Chương 157: Tiểu sư muội thâm nhập Ma tộc (23)

  Wed, Jul 13, 2022

 • Chương 158: Tiểu sư muội thâm nhập Ma tộc (24)

  Wed, Jul 13, 2022

 • Chương 159: Tiểu sư muội thâm nhập Ma tộc (25)

  Wed, Jul 13, 2022

 • Chương 160: Tiểu sư muội thâm nhập Ma tộc (26)

  Wed, Jul 13, 2022

 • Chương 161: Tiểu sư muội thâm nhập Ma tộc (27)

  Wed, Jul 13, 2022

 • Chương 162: Tiểu sư muội thâm nhập Ma tộc (28)

  Wed, Jul 13, 2022

 • Chương 163: Tiểu sư muội thâm nhập Ma tộc (29)

  Wed, Jul 13, 2022

 • Chương 164: Tiểu sư muội thâm nhập Ma tộc (30)

  Wed, Jul 13, 2022

 • Chương 165: Tiểu sư muội thâm nhập Ma tộc (31)

  Wed, Jul 13, 2022

 • Chương 166: Tiểu sư muội thâm nhập Ma tộc (32)

  Wed, Jul 13, 2022

 • Chương 167: Tiểu sư muội thâm nhập Ma tộc (33)

  Wed, Jul 13, 2022

 • Chương 168: Tiểu sư muội thâm nhập Ma tộc (34)

  Wed, Jul 13, 2022

 • Chương 169: Tiểu sư muội thâm nhập Ma tộc (35)

  Wed, Jul 13, 2022

 • Chương 170: Tiểu sư muội thâm nhập Ma tộc (hoàn)

  Wed, Jul 13, 2022

 • Chương 171: Không cần loài người cũng cần làm mướn (1)

  Fri, Jul 15, 2022

 • Chương 172: Không cần loài người cũng cần làm mướn (2)

  Fri, Jul 15, 2022

 • Chương 173: Không cần loài người cũng cần làm mướn (3)

  Fri, Jul 15, 2022

 • Chương 174: Không cần loài người cũng cần làm mướn (4)

  Fri, Jul 15, 2022

 • Chương 175: Không cần loài người cũng cần làm mướn (5)

  Fri, Jul 15, 2022

 • Chương 176: Không cần loài người cũng cần làm mướn (6)

  Sat, Jul 16, 2022

 • Chương 177: Không cần loài người cũng cần làm mướn (7)

  Sat, Jul 16, 2022

 • Chương 178: Không cần loài người cũng cần làm mướn (8)

  Sat, Jul 16, 2022

 • Chương 179: Không cần loài người cũng cần làm mướn (9)

  Sat, Jul 16, 2022

 • Chương 180: Không cần loài người cũng cần làm mướn (10)

  Sat, Jul 16, 2022

 • Chương 181: Không cần loài người cũng cần làm mướn (11)

  Mon, Jul 18, 2022

 • Chương 182: Không cần loài người cũng cần làm mướn (12)

  Mon, Jul 18, 2022

 • Chương 183: Không cần loài người cũng cần làm mướn (13)

  Mon, Jul 18, 2022

 • Chương 184: Không cần loài người cũng cần làm mướn (14)

  Mon, Jul 18, 2022

 • Chương 185: Không cần loài người cũng cần làm mướn (15)

  Mon, Jul 18, 2022

 • Chương 186: Không cần loài người cũng cần làm mướn (16)

  Mon, Jul 18, 2022

 • Chương 187: Không cần loài người cũng cần làm mướn (17)

  Mon, Jul 18, 2022

 • Chương 188: Không cần loài người cũng cần làm mướn (18)

  Mon, Jul 18, 2022

 • Chương 189: Không cần loài người cũng cần làm mướn (19)

  Mon, Jul 18, 2022

 • Chương 190: Không cần loài người cũng cần làm mướn (20)

  Mon, Jul 18, 2022

 • Chương 191: Không cần loài người cũng cần làm mướn (21)

  Tue, Jul 19, 2022

 • Chương 192: Không cần loài người cũng cần làm mướn (22)

  Tue, Jul 19, 2022

 • Chương 193: Không cần loài người cũng cần làm mướn (23)

  Tue, Jul 19, 2022

 • Chương 194: Không cần loài người cũng cần làm mướn (24)

  Tue, Jul 19, 2022

 • Chương 195: Không cần loài người cũng cần làm mướn (25)

  Tue, Jul 19, 2022

 • Chương 196: Không cần loài người cũng cần làm mướn (26)

  Wed, Jul trăng tròn, 2022

 • Chương 197: Không cần loài người cũng cần làm mướn (27)

  Wed, Jul trăng tròn, 2022

  Xem thêm: web truyện full

 • Chương 198: Không cần loài người cũng cần làm mướn (28)

  Wed, Jul trăng tròn, 2022

Tên gốc: 快穿:反派女主满级之后 
  Tên truyện: Xuyên nhanh: Sau Khi nữ giới chủ yếu phản diện đạt levelmax.
  Tác giả: Mặc Linh.
  Edit by Tịnh Tĩnh Nhã.
  Thiết kế tiếp bìa bởi: Nguyễn Khánh.
  *Văn án:
  Hoa Vụ đang được bị tiêu diệt nhưng mà ko trọn vẹn bị tiêu diệt được phó 1 phần việc làm, cô cẩn trọng làm mướn, vất vả lắm mới mẻ ngồi vững vàng bên trên bảo tọa của nhân viên cấp dưới phản diện xuất sắc ưu tú nhất, thành phẩm vừa vặn xoay đầu công ty lớn đang được thay đổi việc làm mang đến cô.
  Chuyển việc thì gửi việc, cho dù sao thực hiện ở đâu cũng chính là làm mướn.
  Vì thế người cùng cơ quan tại đoạn thực hiện mới mẻ trừng trị hiện nay người cùng cơ quan mới mẻ của chúng ta tuồng như sở hữu chút yếu tố......
  -- Nữ chủ yếu không giống thì yêu quý với nam giới chủ yếu, cô lại cút tấn công nhau với nam giới chủ yếu.
  -- Nữ chủ yếu không giống thì tấn công quái ác thăng cấp cho, cô lại xưng huynh gọi đệ với lũ quái ác.
  -- Nữ chủ yếu không giống thì đấu trí đấu dũng với phản diện, cô lại đoạt đĩa cơm của phản diện.
  Chuyện nữ giới chủ yếu nên thực hiện thì cô ko thực hiện, chuyện nữ giới chủ yếu tránh việc thực hiện thì cô thực hiện đi làm việc lại.
  Khi công ty lớn suy xét ham muốn thải hồi cô...... Cười bị tiêu diệt, căn phiên bản là ko xua được!
  Hoa Vụ: Tôi ra quyết định chịu thương chịu khó thao tác tại đoạn này nhằm còn sớm về hưu chăm sóc lão.
  Công ty: Không, ko cần!

#371ngontinh