utility là gì

/ju:'tiliti/

Thông dụng

Danh từ

Sự chất lượng, sự đem ích; tính hữu dụng, tính thiết thực
Công trình hạ tầng kỹ thuật
Vật hữu ích, vật người sử dụng được
utility clothes
quần áo nhằm đem dầm mưa dãi nắng
utility furniture
đồ đạc loại thiết thực
Thuyết vị lợi
( số nhiều) những ngành đáp ứng công nằm trong (như) public utilities
(sân khấu) vai phụ (như) utility-man

Tính từ

Thực tiễn biệt, tiêu xài chuẩn chỉnh hoá chặt chẽ
Tiện ích

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Sự hữu ích, tính hữu ích, vật hữu ích, trình tiện ích

Cơ khí & công trình

sự ích lợi

Toán & tin yêu

sự hữu ích

Xây dựng

công việc dịch vụ

Điện

tính hữu ích

Kỹ thuật cộng đồng

ích lợi
đa dụng
utility satellite
vệ tinh ranh nhiều dụng
đa năng
dịch vụ
public utility
dịch vụ công cộng
utility routine
thủ tục dịch vụ
nhiều công dụng
sự đem ích
thường trình
vạn năng

Kinh tế

công dụng
hiệu dụng
average utility
hiệu dụng bình quân
comparative utility
hiệu dụng sánh sánh
constant utility
hiệu dụng ko đổi
consumption utility function
hàm số hiệu dụng tiêu xài dùng
cost utility analysis
phân tích phí tổn-hiệu dụng
cumulative utility
hiệu dụng tích lũy
cumulative utility
tổng hiệu dụng
decreasing utility
hiệu dụng hạn chế dần
diminishing utility
hiệu dụng hạn chế dần
direct utility function
hàm hiệu dụng trực tiếp
expired utility
hiệu dụng đang được hết
expired utility
hiệu dụng đã mất (của gia tài cố đinh)
final utility
hiệu dụng sau cùng
marginal utility
hiệu dụng biên tế
marginal utility of capital
hiệu dụng biên tế của đồng vốn
marginal utility of commodity
hiệu dụng biên tế của sản phẩm hóa
marginal utility of consumption
hiệu dụng biên tế của tiêu xài dùng
marginal utility of income
hiệu dụng biên tế của thu nhập
marginal utility of money
hiệu dụng biên tế của chi phí tệ
marginal utility of wealth
hiệu dụng của nả biên tế
marginal utility school
trường phái hiệu dụng biên tế
marginal utility theory
thuyết hiệu dụng biên tế
maximization of total utility
tối nhiều hóa tổng hiệu dụng
maximization of total utility (the...)
sự tối nhiều hóa tổng hiệu dụng
measuring marginal utility
hiệu dụng biên tế đo lường
net utility
hiệu dụng tịnh
objective utility
hiệu dụng khách hàng quan
ordinal utility
tính hiệu dụng bám theo loại bậc
place utility
hiệu dụng địa điểm
place utility
hiệu dụng địa lý
quadratic utility function
hàm số hiệu dụng bậc hai
theory of marginal utility
thuyết hiệu dụng biên tế
time utility
hiệu dụng thời gian
total utility curve
đường cong tổng hiệu dụng
utility curve
đường cong hiệu dụng
utility function
hàm số hiệu dụng
utility maximization
sự tối nhiều hóa hiệu dụng
utility of income
hiệu dụng thu nhập
utility surface
diện hiệu dụng
utility surface
điện hiệu dụng
utility terms of trade
điều khiếu nại mậu dịch hiệu dụng
utility value theory
thuyết độ quý hiếm hiệu dụng
value of utility
giá trị hiệu dụng
sự thỏa dụng
tính hữu dụng
expected utility
tính hữu dụng dự tính
interdependent utility
tính hữu dụng dựa vào nhau
interpersonal comparisons of utility
so sánh thân mật cá thể về tính chất hữu dụng
law of diminishing marginal utility
định luật tính hữu dụng biên hạn chế dần
law of diminishing utility
định luật tính hữu dụng hạn chế dần
marginal utility
tính hữu dụng biên
marginal utility of money
tính hữu dụng biên của chi phí tệ
maximization of utility
sự tối nhiều hóa tiện nghi, tính hữu dụng
ordinal utility
tính hữu dụng bám theo loại bậc
utility index
chỉ số tính hữu dụng
tính thực dụng

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
account , adequacy , advantage , advantageousness , applicability , appropriateness , avail , benefit , convenience , efficacy , efficiency , expediency , favor , fitness , function , point , practicality , productiveness , profit , relevance , service , serviceability , use , usefulness , auxiliary , secondary , substitute

Từ trái khoáy nghĩa