toc do phan ung va can bang hoa hoc violet

(Tài liệu không được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Minh Nhựt
Ngày gửi: 16h:09' 20-02-2017
Dung lượng: 255.8 KB
Số lượt tải: 2664

CHUYÊN ĐỀ 7: TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG – CÂN BẰNG HÓA HỌC

I/ TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG
PHẦN I – TÓM TẮT LÍ THUYẾT
Khái niệm :
Tốc chừng phản xạ là đại lượng đặc thù mang lại chừng vươn lên là thiên mật độ của một trong số hóa học nhập cuộc phản xạ hoặc thành phầm tạo ra trở thành nhập một đơn vị chức năng thời hạn .
Công thức tính vận tốc khoảng của phản xạ : V= mol/(l.s) (V)t = thời hạn sau (t2) – thời hạn đầu (t1)
Đối với hóa học nhập cuộc (nồng chừng hạn chế dần dần ): C = Cđầu – Csau
Đối với hóa học thành phầm (nồng chừng tăng dần dần ) : C = Csau – Cđầu
Đối với phản xạ tổng quát mắng dạng : a A + b B c C + d D V = = = =
Các nhân tố tác động cho tới vận tốc phản xạ

Xem thêm: truyện của đằng la vi chi

Ảnh tận hưởng của nồng độ: Tốc chừng phản xạ tỉ trọng thuận với mật độ những hóa học nhập cuộc phản xạ .
Ảnh tận hưởng của áp suất: (Đối với phản xạ với hóa học khí nhập cuộc ) : Khi áp suất tăng , vận tốc phản xạ tăng (hoặc ngược lại )
Ảnh tận hưởng của sức nóng chừng : Khi sức nóng chừng tăng , vận tốc phản xạ tăng (hoặc ngược lại ) .
Thông thông thường , Khi tăng sức nóng chừng lên 100C thì vận tốc phản xạ tăng kể từ 2 cho tới 4 lượt . Số lượt tăng cơ gọi là thông số sức nóng chừng ().
(V1 và V2 là vận tốc phản xạ ở sức nóng chừng t1 và t2 )
Ảnh tận hưởng của diện tích S mặt phẳng : (Đối với phản xạ với hóa học rắn nhập cuộc ) : Khi diện tích S mặt phẳng tăng , vận tốc phản xạ tăng .
Ảnh tận hưởng của hóa học xúc tác: Chất xúc tác là hóa học thực hiện tăng vận tốc phản xạ , tuy nhiên không xẩy ra tiêu tốn nhập phản xạ .

II-CÂN BẰNG HÓA HỌC

Xem thêm: ôn hương diễm ngọc

1- Phản ứng một chiều: Là phảnứng chỉ xẩy ra bám theo một chiều xác lập (không với chiều ngược lại ) a A + b B c C + d D
Phản ứng thuận nghịch: Là phản xạ nhưng mà nhập ĐK xác lập rất có thể mặt khác xẩy ra bám theo hai phía ngược nhau
(chiều thuận và chiều nghịch tặc ) a A + b B c C + d D
Cân vì chưng hóa học:Là hiện trạng của hệ phản xạ thuận nghịch tặc , bên trên cơ vận tốc phản xạ thuận và nghịch tặc cân nhau và mật độ những
hóa học bất biến nữa .Cân vì chưng chất hóa học là 1 cân đối động .
Hằng số cân đối của phản xạ thuận nghịch tặc (K):
Đối với hệ phản xạ thuận nghịch tặc đồng thể (hệ chỉ bao gồm hóa học khí hoăc hóa học tan nhập hỗn hợp ) tổng quát mắng dạng :
a A + b B c C + d D
Kc = = (Trong cơ là mật độ mol/l của những hóa học A , B , C , D ở hiện trạng cân đối ) .
Đối với hệ phản xạ thuận nghịch tặc dị thể ( hệ bao gồm hóa học rắn và khí) hoặc (hệ bao gồm hóa học rắn và hóa học tan nhập hỗn hợp ) thì mật độ của hóa học rắn được xem như là hằng số (không với nhập biểu thức tính K )
Thí dụ : C(r) + CO2(k) 2CO(k)Kc = ; CaCO3(r) CaO(r) + CO2(k) Kc = [CO2]
Hằng số cân đối của một phản xạ xác lập chỉ tùy thuộc vào sức nóng chừng .
Đối với cùng một phản xạ xác lập , nếu như thay cho thay đổi thông số những hóa học nhập phản xạ thì độ quý hiếm hằng số cân đối cũng thay cho thay đổi .
Thí dụ : N2(k) + 3H2(k) 2 NH3(k) Kc1 =
1/2N2(k) + 3/2 H2(k) NH3(k) Kc2 = Kc1Kc2 và Kc1 = (Kc2)2

Sự chuyển dời cân đối hóa học:

Khái niệm : Sự fake dich cân đối là việc đánh tan hiện trạng cân đối cũ nhằm fake quý phái hiện trạng cân đối mới mẻ tự những nhân tố mặt mũi
ngoài (nồng chừng , sức nóng chừng ,áp suất ) hiệu quả lên cân đối .
Nguyên lí chuyển dời cân đối (Lơ satơliê) :Một phản xạ thuận nghịch tặc đang được ở hiện trạng cân đối , Khi chịu đựng một hiệu quả kể từ mặt mũi
ngoài như đổi khác (nồng chừng , sức nóng chừng , áp suất ); cân đối tiếp tục chuyển dời theo hướng
làm hạn chế hiệu quả bên phía ngoài cơ .
Các nhân tố tác động cho tới cân đối chất hóa học
Khi tăng mật độ một hóa học , cân đối chuyển dời theo hướng thực hiện hạn chế mật độ hóa học cơ
Khi hạn chế mật độ một hóa học , cân đối chuyển dời theo hướng thực hiện tăng mật độ hóa học cơ
Khi tăng sức nóng chừng của hệ , cân đối chuyển dời theo hướng thu sức nóng ().
Khi hạ nhiệt chừng của hệ , cân đối chuyển dời theo hướng