tâm sự tiếng anh là gì

Sau cơ bà lại hé lòng tâm sự với Hê-li, người đại diện thay mặt của Đức Chúa Trời.

Bạn đang xem: tâm sự tiếng anh là gì

Then she opened her heart to tướng God’s representative Eli.

Thậm chí những đàn bà cũng tâm sự với tôi.

Even the girls confide in bủ.

Anh tâm sự: "Tại sao tôi lại suy nghĩ cho tới Hà Trần?

Do you know why I am thinking of the canary?

Tâm sự những gì anh ấy đang được nên trải qua chuyện.

Talk to him about what he's going through.

Những ngày đầu, Twitter như 1 điểm giải bày tâm sự thì thầm kín.

In the early days of Twitter, it was lượt thích a place of radical de-shaming.

Tôi cho tới nhằm tâm sự với cô ấy.

I'm just here to talk to tướng her.

Có lẽ tất cả chúng ta nên nghe tâm sự kể từ những thầy cô vô khoa.

Maybe we should hear from the faculty.

Chúng tao cần thiết người nghe bản thân tâm sự

We Need Someone to Listen

(Châm-ngôn 12:18) Để con cháu tự do thoải mái tâm sự, thân phụ u nên tập dượt lắng tai.

(Proverbs 12:18) To encourage children to tướng open up, wise parents endeavor to tướng be good listeners.

Con với tâm sự gì ko?

So, what bởi you say?

Vì cô vẫn căn vặn, cô rất có thể trút bỏ bầu tâm sự với cô không?

Since you brought it up, can I unload all my shit on you?

Nếu anh mong muốn tâm sự, anh biết, tôi tiếp tục để ý lắng tai.

If you want to tướng talk about it, you know, I will listen to tướng you through.

Ngài luôn luôn trực tiếp xuất hiện, mong muốn nghe những lời nói tâm sự thì thầm kín nhất của mình.

He is always there, desiring to tướng receive their inmost concerns.

Xem thêm: redmi k30

Cậu biết đấy, tâm sự với Mẹ.

Oh, you know, catching up with Mom.

Tôi tâm sự điều này nhé?

Can I share something with you?

Nao, hiện nay đã 23 tuổi hạc, tâm sự: “Trước Khi chính thức vô đái học tập, tôi khan hiếm thấy lúc thân phụ.

Nao, now 23 years of age, confesses: “Before I started elementary school, I rarely saw Father.

Hắn vẫn lúc nào tâm sự về sự việc điều gì thực hiện hắn thương tổn chưa?

Did he ever open up about what had hurt him?

Paxton tâm sự rằng đấy là một vai thao diễn "rất không giống biệt".

Donovan said that was playing a "great role".

Chandler, tất cả chúng ta với tâm sự đầy đủ nhiều ko nhỉ?

Chandler, bởi you think we talk about our relationship enough?

Tâm sự với những người không giống yên cầu lòng mạnh mẽ và quyết tâm.

Confiding in others will take courage and determination.

Nếu ông cần thiết ai cơ nhằm tâm sự, tin tưởng hay là không, tôi là 1 trong những người biết lắng tai.

If you ever need to tướng talk to tướng somebody, believe it or not, I'm a good listener.

Cám ơn về vụ tâm sự chuyện người rộng lớn nhé, Kev.

Yo, thanks for the adult convo, Kev.

(Châm-ngôn 12:25) Có lẽ chúng ta có thể tâm sự với thân phụ u.

(Proverbs 12:25) Perhaps you can confide in your parents.

Chị vẫn giải bày tâm sự ưu tư mang đến Đức Giê-hô-va vô lời nói nguyện cầu.

She mentioned her downheartedness in prayer to tướng Jehovah.

Khi Shop chúng tôi bắt gặp nhau, chúng ta tôi tâm sự rằng anh đang được bắt gặp trở ngại.

When we met, my friend confided that he had been struggling.

Xem thêm: download youtube videos