Làm nhiều việc cùng lúc trên nhiều cửa sổ và thẻ

  -