Sau responsible for là gì

  -  

Responsible đi cùng với giới từ nào? responsible đi với giới trường đoản cú gì ?Responsible lớn or for? là câu hỏi của rất nhiều người khi tham gia học tiếng Anh. Bài viết này, Ngolongnd sẽ lời giải thắc mắc của các bạn.

Bạn đang xem: Sau responsible for là gì

*
responsible for

Khoảng 2% trường hợp sử dụng responsible to:


Responsible to: The Brach Manager.

B is responsible to A for the injury.

Both are responsible to the Minister.

The cabinet directs và controls the government and is responsible to Parliament.

She respected authority but insisted the government is responsible to the people.

I think that they have a clear sense of what they believe they’re responsible to.

Obama has an effect on our truyền thông media in a way that is dangerous & not responsible to the public’s true interests.

Thus, there was REPRESENTATIVE GOVERNMENT, but without the executive council being responsible to the assembly.

Executive nguồn The State Executive is responsible to the Legislative Assembly for all its actions và policies.

The postholder is managerially responsible to the KSS Deanery Deputy Postgraduate Dean of Secondary Care (DPGD).


*
responsible to

Chỉ không tới 1% số ngôi trường hợp sử dụng responsible in:


Mills is responsible in my eyes.

Not very responsible in my view but.

You will be responsible in the Judgment Day.

He had become responsible in the order for the distribution of international aid.

Yeo Ok and Soo phái mạnh are both responsible in some way for the state of their marriage.

It takes two khổng lồ tango, India is equally responsible in this arms race, but spare Mr.

But it was that sex education including education about contraceptives that made us responsible in our choices.

Southerly flow ahead of a cold front off to our NW will be responsible in the early November warm temperatures.

Please be responsible in the posting your comments, as any deemed to be deemed libelous, derogatory or indecent.

It sounds lượt thích the dominatrix was very responsible in the use of condoms on toys, dental dams & rubber gloves.


Cấu trúc Responsible

Có những cách sử dụng cấu trúc Responsible khác nhau. Tự Responsible có thể đứng riêng rẽ hoặc đứng trước danh từ.

1. Responsible for + Ving

Cách sử dụng cấu trúc Responsible thứ nhất là nói ai hay chiếc gì chịu trách nhiệm cho việc làm gì đó.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Bear Out Là Gì Và Cấu Trúc Cụm Từ Bear Out Trong Câu Tiếng Anh

S + be responsible for + Ving

Ví dụ:

John is responsible for vacuuming the floor and Jake is responsible for dusting the furniture.John phụ trách hút những vết bụi sàn đơn vị còn Jake phụ trách lau những vết bụi đồ nội thất.We are responsible for taking care of the baby.Chúng tôi chịu đựng trách nhiệm chăm lo cho đứa bé.

2. Responsible to lớn sb for sth

Cấu trúc Responsible cũng rất có thể sử dụng thuộc với danh từ hoặc các danh từ khi mong muốn nói ai hay dòng gì phụ trách trước ai trong một tổ hoặc tổ chức được phân chia cấp bậc (cho bài toán gì, dòng gì).

S + be responsible + lớn sb (+ for N)

Ví dụ:

Jane was responsible lớn the director of the company. She was excellent.Jane đã phụ trách trước giám đốc công ty. Cô ấy đã làm xuất sắc.My teacher told me that I was going to be responsible for class for the next two periods.Cô giáo của mình bảo là tớ đã phụ trách tình hình phần bên trong hai máu tới.

3. Các cụm từ thường xuyên đi với Responsible 

Có một vài cụm từ đi cùng kết cấu Responsible hay sử dụng như bên dưới đây.

Cấu trúc hết sức phổ biến trước tiên cũng có nghĩa là (ai, dòng gì) chịu trách nhiệm cho ai, bài toán gì: take responsibility for sth = be responsible for sth. Danh tự Responsibility tức là trách nhiệm.

S + take(s) responsibility for sth

Ví dụ:

You have to take responsibility for watching out for your child.Anh phải chịu trách nhiệm trông giữ người con của mình. Fine, I will take responsibility for my actions.Được rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm cho những hành động của mình.

Để nói rằng ai đổ lỗi/trách nhiệm mang lại ai vì chuyện gì, việc gì, ta dùng cấu trúc Responsible như sau:

S + hold(s) S responsible for sth 

= S + blame(s) someone for sth

Ví dụ:

Everyone holds her responsible for the project’s failure.Tất cả mọi người đổ lỗi cho chị ấy vày sự lose của dự án.Don’t hold me responsible for your mistake.Đừng đổ lỗi cho tôi vì sai trái của bạn.

Bài tập về Responsible trong giờ Anh

Như thường xuyên lệ, cho lúc test xem bạn hiểu cấu trúc Responsible cho tới đâu bằng phương pháp làm bài bác tập rồi! sau khi làm, các bạn hãy kiểm tra lời giải và từ bỏ chấm điểm, sau đó đọc lại các kiến thức ở chỗ đã làm cho sai để nhớ bài hơn nhé.

Điền nhiều từ phù hợp vào vị trí trống và phân chia thì phù hợp:

responsible for, responsible to 

Ví dụ:

am responsible for the main role.

Tôi chịu trách nhiệm cho vai chính.

Xem thêm: Đại Học Đắt Nhất Việt Nam - Top 20 Trường Đại Học Đắt Đỏ Nhất Việt Nam

Lisa __________ the CEO because she is a secretary.Daniel và London __________ locking the doors.They __________ writing reports every month.Last night, people in the office __________ the accident.Who __________ making this mess?I don’t want lớn work there because if I did, I __________ Ms. Lan. She is very strict.No one wants to lớn __________ what happened.My neighbors __________ all the noises.Đáp án:is responsible toare/were/will be… responsible forare/were/will be… responsible forwere responsible foris/was responsible forwould be responsible tobe responsible forare/were responsible for