Participial Phrase Là Gì

  -  

Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản – Bài học số 12: Participles – Động tính từ

Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản – Bài học số 12: Participles – Động tính từPresent participle – Động tính từ hiện tại

Mộtpresent participlecó cấu trúc:bare infinitive + -ing. Trong một câu, nócó thể đứngtrước hay saumộtdanh từđể bổ nghĩa cho danh từ đó, hay nó có thể được sử dụng như mộtcomplementđể bổnghĩa cho mộtsubjecthay mộtobject.Bạn đang xem: Participial phrase là gì

Look at thedroppingsales figures. (droppingbổ nghĩa cho cụm danh từsales figures)

My jobis totallyboring. (Subject complement)

My bosscamesmilingat me this morning.(Subject complement)

I sawMr. Simpsongettinginto the president’s office. (Object complement)


*

Past participle – Động tính từquá khứ

Mộtpast participlecó cấu trúc:bare infinitive + -edhay dạng không quy tắc. Trong một câu nó có thểđứngtrước hay saumộtdanh từđể bổ nghĩa cho danh từ đó, hay nó có thể được sử dụng như mộtcomplementđể bổnghĩa cho mộtsubjecthay mộtobject.

Bạn đang xem: Participial phrase là gì

Here is adetailedschedule. (bổ nghĩa cho danh từschedule)

The sculpturesexhibitedhere are not for sales. (bổ nghĩa cho cụm danh từthe sculptures)

The salespersonstoodsurroundedby customers.(Subject complement)

The man hadthe fax machinefixed.(Object complement)

Common Participial Adjectives

Participial adjectives là một phân lớp chính của tính từ. Chúng được gọi là participial adjectives vì có phần đuôigiống với verbal participles (phân từ gốc động từ).

Present participial adjectives (V+ -ing) được dùng để miêu tả người hay vật nàygây ra một cảm giác nào đó cho ai đó.

Past participial adjectives (V+ -ed) dùng để mô tả ai đó cảm thấy thế nào.

Dưới đây là danh sách cácparticipial adjectives thông dụng.

Present participial adjectivesPast participial adjectives
boringbored
excitingexcited
interestinginterested
depressingdepressed
surprisingsurprised
encouragingencouraged
confusingconfused
disappointingdisappointed
pleasingpleased

They werepleasedwith our products.

The chief executive wasdisappointedwith the survey results.

Steven’s proposal wasdisappointing.

The new road system wasconfusingto the citizens.

Participial Phrases

Mộtparticipial phraseđược tạo thành từ một adverb clause (mệnh đề trạng ngữ), cấu trúc là:Conjuntion (liên từ) + subject + verb.Mộtparticipial phrasemô tả một hành động là phụ thuộc vào hành động chính trong câu.

Tạo thành mộtparticipial phrase như thế nào?

Bước 1Bỏ liên từ trong mệnh đề trạng ngữBecausehe is unemployed, he cannot support his family.
Bước2Trong trường hợp chủ ngữ của hai mệnh đề là giống nhau, bỏ chủ ngữ trong mệnh đề trạng ngữHeis unemployed, he cannot support his family.
Bước3Thêm -ing vào bare infinitive. The participle being có thể rút bỏ.(Being) Unemployed, he cannot support his family.

Xem thêm: Cơ Quan Tiếng Anh Là Gì ? Cơ Quan English Translation

Tip

Nếu bạn muốn cho nghĩa của participial phrase được rõ ràng, không bỏ liên từ.

Whenapplyingfor the job, you should include at least three references.

Các loạiParticipial Phrases

Dựa trên việc rút gọn các liên từ, participial phrases có thể chia làm các nhóm phrases ofreason,time,condition(điều kiện),concession(sự nhượng bộ) vàentailment(hai hành động xảy ra tại cùng một thời điểm, hoặc hành động này ngay sau hành động kia).

Types ofparticipial phrasesExamples
ReasonBecause the items were delivered by air, they arrived quickly.

=(Being) Delivered by air, the items arrived quickly.

TimeWhen he got the job offer, he hesitated to accept it.

= Getting the job offer, he hesitated to accept it.

ConditionIf you follow the manual, you can see the machine.

=Following the manual, you can see the machine.

ConcessionAlthough he is physically challenged, he is the best engineer in the company.

= Beingphysically challenged, he is the best engineer in the company.

Entailment(2 hành động xảy ra đồng thời) As he drank coffee, he wrote the report.

= Drinking coffee,he wrote the report.

(Một hành động xảy ra sau hành động khác) I turned on the computer and checked my e-mail first.=Turning on the computer, Ichecked my e-mail first.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Gross Là Gì ? Nên Thỏa Thuận Lương Gross Hay Net

Tip

Dựa trên quan hệ giữa chủ ngữ của mệnh đề chính và động từ trong mệnh đề trạng ngữ, chúng ta có thể tạo thành participial phrase chính xác. Nếu đó là một quan hệchủ động, dùng mộtpresent participial phrase.Nếu là một quan hệbịđộng,dùng mộtpast participial phrase.