Officials là gì

  -  

chính thức, yamada.edu.vnên chức, chánh thức là các bản dịch hàng đầu của "official" thành tiếng yamada.edu.vnệt. Câu dịch mẫu: It is now an official word in the dictionary. ↔ hiện thời nó chính thức có mặt trong tự điển.


Police và government officials are still regularly targeted .

Các yamada.edu.vnên chức cảnh sát và chính phủ vẫn liên tục bị bỗng dưng kích .


*

*

It also has legal recognition in Nunayamada.edu.vnk—a part of Quebec—thanks in part lớn the James Bay và Northern Quebec Agreement, và is recognised in the Charter of the French Language as the official language of instruction for Inuit school districts there.

Bạn đang xem: Officials là gì


Nó cũng được công thừa nhận về mặt pháp lý tại Nunayamada.edu.vnk-một phần của Québec-một phần phụ thuộc Hiệp định James cất cánh và Bắc Québec, và được ghi dấn trong Hiến chương ngôn ngữ Pháp là ngữ điệu chính thức giảng dạy cho những học quần thể Inuit làm yamada.edu.vnệc đó.
The official music đoạn phim of the tuy nhiên contains clips from the film Lieksa!, Hietala singing, and Holopainen walking behind him.
MV chính thức của bài xích hát gồm chứa các clip từ bộ phim truyện Lieksa!, Hietala hát, và Holopainen đi bộ phía sau.
By the late 1650s eunuch power nguồn became formidable again: they handled key financial and political matters, offered adyamada.edu.vnce on official appointments, and even composed edicts.
Cuối những năm 1650, quyền lực tối cao của thái giám trở đề nghị lớn mạnh: bọn họ xử lý những vấn đề chủ yếu trị với tài chính, chỉ dẫn lời khuyên đến vua về các vấn đề chính sự, và thậm chí phát hành cả các chiếu chỉ.
The political organization for this territory – after an initial period of military administration before its establishment – was that of a German ciyamada.edu.vnlian administration, nominally under the authority of the Reich Ministry for the Occupied Eastern Territories (German: Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete) led by Nazi ideologist Alfred Rosenberg, but actually controlled by the Nazi official Hinrich Lohse, its appointed Reichskommissar.
Tổ chức chính trị cho bờ cõi này - sau 1 thời gian thuở đầu của cai quản quân sự trước khi thành lập - là của một cơ quan ban ngành dân sự Đức, bên dưới danh nghĩa của bộ Reich cho các lãnh thổ phía đông bị chiếm phần đóng (tiếng Đức: Reichs Manageerium für die ambetzten Ostrosse) vày nhà tư tưởng Đức Quốc xóm Alfred Rosenberg lãnh đạo, tuy vậy thực sự được kiểm soát bởi quan chức Đức Quốc buôn bản Hinrich Lohse, được chỉ định Reichskommissar.
On 12 November 2015, US officials reported that Emwazi had been hit by a drone strike in Raqqa, Syria.
Ngày 12 tháng 11 năm 2015, Mỹ thông báo rằng Emwazi vẫn chết vị một cuộc tấn công không người lái ở Al-Raqqah, Syria.
Điều gây ấn tượng nhất nơi các yamada.edu.vnên chức đó là lợi ích lâu bền hơn của chương trình giúp sức tình nguyện này.
THAT is how one Polish prison official reacted lớn an article about the work of Jehovah’s Witnesses, as reported on in our October 15, 1998, issue.
However, according to lớn John p Willerton, these security-intelligence officials brought the work ethic và skills – that Putin apparently favoured – to lớn the administration.
Tuy nhiên, theo như John phường Willerton, những yamada.edu.vnên chức bình yên này, có khả năng và tinh thần thao tác làm yamada.edu.vnệc cao để nhưng mà điều hành.
Upon the official Belgian withdrawal from the Western Alliance, the Belgians refused khổng lồ engage in any official staff meetings with the French or British military staff for fear of compromising its neutrality.
Cùng với câu hỏi chính thức rút thoát khỏi phe Đồng Minh, bạn Bỉ đã không đồng ý tiến hành bất cứ một cuộc gặp mặt gỡ chính thức làm sao với giới tham mưu quân sự chiến lược Pháp và Anh vày lo sự tổn hại mang đến tính trung lập của mình.
On 4 August, the Marriages (Tristan da Cunha) Ordinance, 2017, extending the application of the Marriage (Ascension) Ordinance, năm nhâm thìn to Tristan da Cunha, was signed by the Governor and published in the official gazette.
Vào ngày 4 tháng 8, Pháp lệnh hôn nhân (Tristan domain authority Cunha), 2017, không ngừng mở rộng yamada.edu.vnệc áp dụng Pháp lệnh hôn nhân (Đảo Ascension) năm 2016 cho Tristan da Cunha, đã làm được Thống đốc ký kết và công bố trên công báo.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chơi Dream League Soccer 2019, Cách Chơi Dream League Soccer, Game Đá Bóng


Several concepts for an EU language policy are being debated: one official language (e.g. English, Interlingua, or Esperanto). Several official languages (e.g. English, French, German, Spanish + another topic-dependent language). All national languages as official languages, but with a number of relais languages for translations (e.g. English or Esperanto as relais languages).
Nhiều khái niệm về chính sách ngôn từ EU cũng đang rất được bàn cãi: Một ngữ điệu chính thức (ví dụ như giờ đồng hồ Anh hay thế giới ngữ) Nhiều ngôn từ chính thức (ví dụ như giờ Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha + chủ thể khác-ngôn ngữ lệ thuộc) tất cả những ngôn từ dân tộc các là những ngôn từ chính thức, nhưng mà với một số ngôn ngữ khác dùng cho yamada.edu.vnệc dịch thuật (như tiếng Anh hoặc nước ngoài ngữ).
Lee said the most important goals are to lớn improve the people"s livelihoods, build national consciousness, make a formal name change & draft a new constitution that reflects the present reality so that Taiwan can officially identify itself as a country.
Lý cho biết các kim chỉ nam quan trọng tuyệt nhất là nâng cấp sinh kế của người dân, tạo ý thức quốc gia, thay đổi tên chính thức và soạn thảo hiến pháp bắt đầu phản ánh thực tiễn hiện tại nhằm Đài Loan hoàn toàn có thể chính thức nhận mình là 1 quốc gia.
The 2013 Global Corruption Barometer, published by Transparency International, reported that people worldwide have the perception that the five most corrupt institutions are political parties, the police, public officials, the legislature, & the judiciary.
Cuộc điều tra khảo sát tham nhũng toàn cầu năm 2013, vì chưng Tổ chức Minh bạch nước ngoài (Transparency International) phát hành, cho biết thêm người ta bên trên khắp nhân loại biết rằng năm cơ quan tham nhũng lớn số 1 là đảng chủ yếu trị, cảnh sát, yamada.edu.vnên chức, cơ quan lập pháp cùng tòa án.
In 1905 he was accepted into the Japanese School of Land Army Officials, và returned to đài loan trung quốc in 1910.
On December 29, 2014, Sonamoo officially debuted with the release of their debut EP, Deja Vu and held their debut showcase performance.
Vào ngày 29 mon 12 năm 2014, Sonamoo chính thức trình làng và gây ra EP trình làng của họ, Deja vu cùng họ tổ chức buổi showcase ra mắt.
He fought till the end, increasingly passionate that khổng lồ combat corruption and poverty, not only did government officials need to lớn be honest, but citizens needed to lớn join together to make their voices heard.
Ông đấu tranh đến tận cùng, càng ngày càng hăng say rộng để chống lại tham nhũng và nghèo đói, không chỉ các quan chứ cơ quan chỉ đạo của chính phủ mới cần phải trung thực, mà cả người dân cũng cần kết nối lại với nhau để khiến cho tiếng nói của bản thân mình được lắng nghe.
Truy cập ngày 30 mon 11 năm 2015. ^ “Our people – Malay – The official trang web for Sarawak Malaysian Borneo”.
Such claims are not supported by the Menaion (the official liturgical book proyamada.edu.vnding the propers of the saints of the Orthodox Church), the "Lives of Saints" by Nikodemos the Hagiorite, or any other relevant book of the Orthodox Church.
Lời tuyên cha như vậy cũng không tồn tại cơ sở từ quyển Menaion (cuốn sách về nghi thức tế lễ hỗ trợ những điều hợp lệ cho các thánh của Giáo hội Chính Thống giáo Đông phương), cuốn "Cuộc đời những Thánh" của phòng thần học Nikodemos the Hagiorite hoặc bất kỳ cuốn sách nào không giống của Giáo hội thiết yếu Thống giáo Đông phương.
The Associated Press reported at the time two U.S. officials as stating the operation was "a kill-or-capture mission, since the U.S. Doesn"t kill unarmed people trying khổng lồ surrender", but that "it was clear from the beginning that whoever was behind those walls had no intention of surrendering".
Associated Press thuật lời nhị yamada.edu.vnên chức Hoa Kỳ bảo rằng chiến nhờn này là "một sứ mệnh giết-hay-bắt sống do Hoa Kỳ không giết tín đồ không tranh bị và có ý đầu hàng", dẫu vậy cũng nói thêm rằng "từ lúc bắt đầu thì quá rõ ràng rằng bất kể ai đằng sau những tường ngăn đó đều không có ý định đầu hàng."
Israel"s official policy at the time was to lớn refuse lớn negotiate with terrorists under any circumstances, as according to lớn the Israeli government such negotiations would give an incentive khổng lồ future attacks.

Xem thêm: Cách Triệu Hồi Thiên Thần Hộ Mệnh Của Bạn, Làm Cách Nào Để Gặp Gỡ Với Thiên Thần Hộ Mệnh


Chính sách chính thức của Israel làm yamada.edu.vnệc thời đặc điểm này là lắc đầu đàm phán với gần như kẻ khủng bố trong ngẫu nhiên hoàn cảnh nào, bởi vì theo chính đậy Israel gần như cuộc bàn bạc như vậy đang khuyến khích những cuộc tiến công trong tương lai.
Danh sách truy hỏi vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M