NONE LÀ GÌ

  -  

All, Most, Some, None chỉ số lượng, lượng theo từng cấp độ toàn thể, phần lớn, một số và không gì cả. Bài viết dưới đây giới thiệu bỏ ra tiết phương pháp sử dụng của 4 từ này.

Bạn đang xem: None là gì

1. Biện pháp dùng All (of)

1.1. Biện pháp dùng All

All nghĩa là “tất cả, mọi, toàn bộ”. Ta sử dụng All nhiều nhất với vai trò từ hạn định. Sau All sẽ là danh từ đếm được hoặc ko đếm được.

Ví dụ:

Allmy friends are away at university.Alltickets cost 25 pounds.Allinformation about the new sản phẩm is confidential.

Với mục đích từ hạn định - determiner, All đứng trước mạo từ, từ sở hữu, từ chỉ định với số.

Mạo từ -ArticleSở hữu - PossessiveChỉ định - DemonstrativeSố - Number
Allthetrees had died.
Allmyfamily were at the party.
Allthisfood must be eaten today.
All25students took the test.

Khi All không đi kèm mạo từ

Ta sử dụng All + Danh từ để chỉ toàn bộ một lớp người/vật. Lúc đó, ta không sử dụng the sau All.

Ví dụ:

Allchildren love stories.(i.e. Every child in the world - mọi đứa trẻ trên thế giới)Not:All the children love stories.

Ta cũng không sử dụng the với các cụm từ chỉ thời gian sau: all day,all night,week,all year,all summer.

Ví dụ:

I spentall daylooking for my oto keys.The buổi tiệc nhỏ went onall nightand some of the neighbours complained.

1.2. Giải pháp dùng All of

Ta dùng All of trước đại từ nhân xưng (us, them), đại từ chỉ định (this, that, these, those) cùng đại từ quan tiền hệ (whom, which). Đại từ nhân xưng ở dạng bổ ngữ.

Ví dụ:

I need to lớn speak toall of youfor a few minutes.He brought gifts forall of us.We had to liên hệ the insurance firm & the airline,all of whichtook a lot of time.(all of which =‘contacting the insurance firm và the airline’ – liên hệ với công ty bảo hiểm và hãng mặt hàng không)

Với những từ chỉ định (this, that, these, those), ta bao gồm thể dùng All of hoặc All mà không có of đi kèm.

Ví dụ:

All (of)thishas khổng lồ go out into the rubbish bin. (nói về rác thải công ty bếp)

Ta thường cần sử dụng of sau All trong các mệnh đề danh từ xác định (tức là trước the, từ sở hữu với từ chỉ định) nhưng ko bắt buộc.

Ví dụ:

All (of) the workerswere given a pay-rise at the kết thúc of the year.I gaveall (of) my old booksto my sister when she went lớn university.What shall we bởi withall (of) this cardboard?Throw it out?

All không có of kèm sau

Ta cần sử dụng All, chứ không phải All of, trước danh từ số nhiều không xác định, để chỉ toàn bộ một lớp/nhóm người/vật.

Ví dụ:

All catslove milk.Not:All of cats love milk.This book was written forall children, everywhere.

Ta dùng All, chứ ko phải All of, trước danh từ ko đếm được.

Ví dụ:

All junk foodis bad for you.Not:All of junk food is bad for you.I loveall music, not just classical.

Lưu ý: Thông thường ta ko nói All people mà lại nói Everybody hoặc Everyone.

Ví dụ:

Everyonewants khổng lồ achieve their personal goals in life.Not:All people want to achieve…

All đi với đại từ nhân xưng

Khi All chỉ một đại từ nhân xưng là bổ ngữ vào mệnh đề, ta bao gồm thể dùng đại từ + All hoặc All of + đại từ.

Ví dụ:

I used khổng lồ have three pens but I’ve lostthem all.(or …but I’ve lostall of them).Not: …but I lost all them.

Tuy nhiên, ở phần trả lời ngắn gọn, nhất định phải cần sử dụng All of.

Ví dụ:

A: How many of these boxes are you going to need?B: All ofthem.Not:Them all.

Ta cần sử dụng All of với dạng bổ ngữ của đại từ, tức thì cả lúc đại từ đó là chủ ngữ trong mệnh đề.

Ví dụ:

All of usare hoping for good news.A long line of people waited khổng lồ speak to the officer.All of themhad a story khổng lồ tell.

*

Ảnh: SlidePlayer

2. Giải pháp dùng Most (of)

Most là từ chỉ lượng (quantifier), được dùng để nói về lượng, số lượng, cấp độ. Ta dùng Most với một danh từ (khi đó, most giữ sứ mệnh từ hạn định – determiner) hoặc không đi kèm danh từ (khi đó, most giữ mục đích đại từ - pronoun). Ta cũng gồm thể dùng Most với với tính từ và trạng từ để tạo thành thể đối chiếu nhất.

2.1. Mostđi với danh từ

Ta dùng Most với danh từ để chỉ nghĩa “phần lớn, hầu hết”.

Ví dụ:

She plays tennismostmornings.Mosttap water is drinkable.

Lưu ý: Ta không dùng the most với nghĩa sau:

The sun shines over 800 hours during June, July & August và onmost days temperatures rise above 25 degrees.Not: …and on the most days…

Khi nói về phần lớn thứ gì đó một giải pháp chung chung, ta sử dụng Most + Danh từ. Khi nói về phần lớn của một team cụ thể như thế nào đó, ta sử dụng Most of + Danh từ.

Ví dụ:

Mostdesserts are sweet.

Desserts in general (món tráng miệngnói chung)

The food at the buổi tiệc nhỏ was delicious. He’d mademost of thedesserts himself.

A specific set of desserts (at the party) (các món tráng cụ thể vào bữa tiệc)

Khi Most đứng trước mạo từ (a/an, the), từ chỉ định (this, that), sở hữu (my, your) hoặc đại từ (him, them), ta cần cần sử dụng of (Most of).

Ví dụ:

Most ofthe information was useful. Some of it wasn’t relevant.Not:Most the information…They soldmost oftheir apartments quite quickly.

Lưu ý: Khi không tồn tại mạo từ, đại từ chỉ định, đại từ sở hữu, ta thường không cần sử dụng Most of.

Ví dụ:

There hasn’t been much rain.Most riversare below their normal levels.Not:Most of rivers are below their normal levels.

Xem thêm: Metric Tons Là Gì : Định Nghĩa, Ví Dụ Trong Tiếng Anh, Metric Tons (Mt)

Ta cần sử dụng Most trước tên những địa danh.

Ví dụ:

Most ofEngland và Wales should be dry throughout the day. (trích từ bản tin dự báo thời tiết)

2.2. Most ko đi với danh từ:

Ta gồm thể bỏ danh từ sau Most lúc danh từ đó là hiển nhiên, rõ ràng.

Ví dụ:

Some children brought a packed lunch butmosthad a cooked meal in the canteen. (most children - phần lớn trẻ em)

3. Phương pháp dùng Some (of)

3.1. Giải pháp dùng Some

Với sứ mệnh từ hạn định – determiner, ta sử dụng Some trước danh từ chỉ lượng không xác định. Mặc dù lượng ko được xác định hoặc không quan trọng, Some thường hàm ý một lượng hạn chế.

Ví dụ:

Can you get mesomemilk?(Lượng không cụ thể. Some gợi ý một lượng bình thường, ko phải một lượng vô hạn. So sánh: Can you get me five litres of milk?)I’ve gotsomequestions for you.There are elephants in Africa và Asia.(The number is not limited – số lượng ko hạn chế.)Not:There are some elephants in Africa và Asia.

Với mục đích từ hạn định, Some bao gồm 2 dạng vạc âm: mạnh với yếu. Mỗi dạng mang một ý nghĩa khác nhau.

Dạng phạt âm yếu của Some /səm/

Ta cần sử dụng dạng vạc âm yếu của Some trong câu khẳng định cùng câu hỏi (thường với ý muốn đợi câu trả lời là Yes) lúc lượng không xác định hoặc ko quan trọng (ta sử dụng Any trong câu hỏi với câu phủ định).

Ví dụ:

I’ve gotsome/səm/water.Have you gotsomewater?(expecting the answeryes – ý muốn chờ câu trả lời Có)Have you gotanywater?(openyes-noquestion – câu hỏi mở Có-Không)I haven’t gotanywater.(negative – câu phủ định)

Ta cần sử dụng dạng phát âm yếu của Some chỉ với danh từ ko đếm được với danh từ số nhiều.

Ví dụ:

I’m looking forsomeadvice.(+ uncountable noun – danh từ ko đếm được)Do you needsomehelp?(+ uncountable noun – danh từ không đếm được)We need to lớn makesomechanges khổng lồ the programme.(+ plural noun – danh từ số nhiều)There are a lot of advantages in doing the course online, but there aresomedisadvantages too.(+ plural noun – danh từ số nhiều)

Lưu ý: Ta không dùng dạng vạc âm yếu của Some với danh từ đếm được số ít.

Ví dụ:

If you’re looking for a book to lớn read, I can recommend ‘Animal Farm’.Not:If you’re looking for some book to read…Dạng phát âm mạnh của Some

Đây là dạng có nhấn trọng âm. Dạng này đối lập với Others/All/Enough.

Ví dụ:

Why dosomepeople live longer than other people?(some, not others - một số, ko phải những người khác)Someboys went to the front of the stage to lớn get a better view. The rest of us couldn’t see a thing.(some, not all - một số, không phải tất cả)There weresomecakes left but not enough for everyone.(some, but not enough - một số nhưng không đủ)I’m not keen onsometypes of fish. I find plaice a bit tasteless.

Ta dùng dạng phân phát âm mạnh của Some để chỉ người/vật nào đó nhưng không không biết, nhất là với danh từ đếm được số ít.

Ví dụ:

There must besomeway of opening this printer!Someidiot driver crashed into the back of me.Some đi với số

Ta cần sử dụng dạng vạc âm mạnh của Some với các số. Nó hàm ý một lượng cao bất thường.

Ví dụ:

Some£30 billion was needed khổng lồ rebuild the hospital.Some60% of the course is devoted to lớn design.

3.2. Biện pháp dùng Some of

Some of được sử dụng trước mạo từ the, từ chỉ định (this, that), đại từ (you, us) hoặc từ sở hữu (my, your). Khi đó, Some of chỉ một bộ phận trong một tổng thể.

Ví dụ:

I wasn’t sure aboutsome ofthe answers.It was great to meetsome ofher friends and colleagues.Not: …some her friends…First a look atsome oftoday’s main stories in some more detail.

4. Cách dùng No

No là từ hạn định – determiner. Ta sử dụng No trực tiếp trước danh từ.

Ví dụ:

I’ve gotnotime to waste.There arenopeople I recognise here.She says she hasnofriends.

Phân biệt No và Not Any: tất cả rất ít sự không giống biệt về nghĩa giữa There is/are no +Danh từThere isn’t/aren’t any +Danh từ.

Tuy nhiên, No + Danh từ thường làm cho mạnh hơn nghĩa phủ định. Lúc nói, ta thường nhấn mạnh vào No.

Ví dụ:

There’snoreason khổng lồ be afraid of her.(hoặcThere isn’tanyreason to be afraid of her.)There arenoeggs in the fridge.(hoặcThere aren’tanyeggs in the fridge.)

5. Cách dùng None (of)

5.1. Phương pháp dùng None

None là dạng đại từ của No. None nghĩa là không ai cả, ko gì cả. Ta cần sử dụng None với mục đích đại từ để gắng thế danh từ đếm được cùng danh từ ko đếm được. None được sử dụng làm chủ ngữ hoặc bổ ngữ trong câu.

Ví dụ:

Slorne stared … and seemed to try to lớn find some strength which would let her speak. But nonecame. (No strength came – không chút sức mạnh nào)My mother had two brothers. My father hadnone.(My father didn’t have any brothers – không có ai)A: What reasons did he give?B: None.

Khi None làm chủ ngữ, động từ chia ở số không nhiều hoặc số nhiều tuỳ thuộc vào điều mà lại nó đề cập đến.

Ví dụ:

I’m always looking for inspiration.Noneevercomes.She’s always looking for ideas.Noneevercome.

Lưu ý: Ta không cần sử dụng None lúc muốn nói no one hoặc nobody (không ai cả).

Ví dụ:

They had a wonderful time và luckilyno onewas injured.Not: …and luckily none was injured.

5.2. Cách dùng None of

Ta cần sử dụng None of trước mạo từ the, từ chỉ định (this, that), từ sở hữu (my, your) hoặc đại từ.

Ví dụ:

Noneofhis old friends knew what had happened to him.It doesn’t matter.None ofit was your fault.

Ta không cần sử dụng None of khi đã bao gồm sẵn từ phủ định (not, n’t) trong mệnh đề.

Ví dụ:

She doesn’t rememberanyofus.Not:She doesn’t remember none of us.

Khi đề cập tới 2 vật/người, ta cần sử dụng neither of thay do none of.

Ví dụ:

We sat down at the table, just the two of us. He carried on eating his food.Neither ofus said anything.Not:None of us said anything.

Trong văn phong trang trọng, lịch thiệp, ta dùng None of với động từ số ít khi nó là chủ ngữ. Tuy nhiên, vào văn phong thân mật, suồng sã, mọi người thường dùng động từ số nhiều.

Ví dụ:

None ofthat surprises me.Indeed,none ofhis novels is well shaped or well written.None ofthe products have been tested on animals & all the bottles are recyclable.

Xem thêm: Cách Làm Mát Laptop Khi Chơi Game Hoặc Làm Việc, 5 Cách Làm Giảm Nhiệt Độ Cpu Trên Laptop

(informal)

Lỗi thường gặp: Không cần sử dụng None trực tiếp trước danh từ. Ta sử dụng No + Danh từ hoặc None of + Danh từ.

Ví dụ: