ngã vi ngư nhục

 • Reads 2,839,928
 • Votes 197,968
 • Parts 200

Complete, First published Jun 15, 2018

Bạn đang xem: ngã vi ngư nhục

Table of contents

 • Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 1. Thuận Đức năm loại chín

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 2. Thuận Đức năm loại chín

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 3. Thần Sơ năm loại sáu

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 4. Thần Sơ năm loại sáu

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 5. Thần Sơ năm loại sáu

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 6. Thần Sơ năm loại sáu

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 7. Thần Sơ năm loại sáu

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 8. Thần Sơ năm loại sáu

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 9. Thần Sơ năm loại sáu

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 10. Thần Sơ năm loại sáu

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 11. Thần Sơ năm loại sáu

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 12. Thần Sơ năm loại sáu

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 13. Thần Sơ năm loại sáu

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 14. Thần Sơ năm loại sáu

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 15. Thần Sơ năm loại sáu

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 16. Thần Sơ năm loại sáu

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 17. Thần Sơ năm loại sáu

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 18. Thần Sơ năm loại sáu

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 19. Thần Sơ năm loại bảy

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương đôi mươi. Thần Sơ năm loại bảy

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 21. Thần Sơ năm loại bảy

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 22. Thần Sơ năm loại bảy

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 23. Thần Sơ năm loại bảy

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 24. Thần Sơ năm loại bảy

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 25. Thần Sơ năm loại bảy

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 26. Thần Sơ năm loại bảy

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 27. Thần Sơ năm loại bảy

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 28. Thần Sơ năm loại bảy

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 29. Thần Sơ năm loại bảy

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 30. Thần Sơ năm loại bảy

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 31. Thần Sơ năm loại bảy

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 32. Thần Sơ năm loại bảy

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 33. Thần Sơ năm loại tám

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 34. Thần Sơ năm loại tám

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 35. Thần Sơ năm loại tám

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 36. Thần Sơ năm loại tám

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 37. Thần Sơ năm loại tám

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 38. Thần Sơ năm loại tám

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 39. Thần Sơ năm loại tám

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 40. Thần Sơ năm loại tám

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 41. Thần Sơ năm loại tám

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 42. Thần Sơ năm loại tám

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 43. Thần Sơ năm loại tám

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 44. Thần Sơ năm loại tám

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 45. Thần Sơ năm loại tám

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 46. Thần Sơ năm loại tám

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 47. Thần Sơ năm loại tám

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 48. Thần Sơ năm loại tám

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 49. Thần Sơ năm loại chín

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 50. Thần Sơ năm loại chín

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 51. Thần Sơ năm loại chín

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 52. Thần Sơ năm loại chín

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 53. Thần Sơ năm loại chín

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 54. Thần Sơ năm loại chín

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 55. Thần Sơ năm loại chín

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 56. Thần Sơ năm loại chín

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 57. Thần Sơ năm loại chín

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 58. Thần Sơ năm loại chín

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 59. Thần Sơ năm loại chín

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 60. Thần Sơ năm loại chín

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 61. Thần Sơ năm loại chín

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 62. Thần Sơ năm loại chín

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 63. Thần Sơ năm loại chín

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 64. Thần Sơ năm loại chín

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 65. Thần Sơ năm loại chín

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 66. Thần Sơ năm loại chín

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 67. Thần Sơ năm loại chín

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 68. Thần Sơ năm loại chín

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 69. Thần Sơ năm loại chín

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 70. Thần Sơ năm loại chín

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 71. Thần Sơ năm loại chín

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 72. Thần Sơ năm loại chín

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 73. Thần Sơ năm loại chín

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 74. Thần Sơ năm loại chín

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 75. Thần Sơ năm loại chín

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 76. Thần Sơ năm loại chín

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 77. Thần Sơ năm loại chín

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 78. Thần Sơ năm loại chín

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 79. Thần Sơ năm loại chín

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 80. Thần Sơ năm loại chín

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 81. Thần Sơ năm loại chín

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 82. Thần Sơ năm loại chín

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 83. Thần Sơ năm loại chín

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 84. Thần Sơ năm loại chín

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 85. Thần Sơ năm loại chín

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 86. Thần Sơ năm loại chín

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 87. Thần Sơ năm loại chín

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 88. Thần Sơ năm loại chín

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 89. Thần Sơ năm loại chín

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 90. Thần Sơ năm loại chín

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 91. Thần Sơ năm loại chín

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 92. Thần Sơ năm loại chín

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 93. Thần Sơ năm loại chín

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 94. Thần Sơ năm loại chín

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 95. Thần Sơ năm loại chín

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 96. Thần Sơ năm loại chín

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 97. Thần Sơ năm loại chín

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 98. Thần Sơ năm loại chín

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 99. Thần Sơ năm loại mười

  Mon, Oct 31, 2022

  Xem thêm: nữ vương trà xanh ở thập niên 70

 • Chương 100. Thần Sơ năm loại mười

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 101. Thần Sơ năm loại mười

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 102. Thần Sơ năm loại mười

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 103. Thần Sơ năm loại mười

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 104. Thần Sơ năm loại mười

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 105. Thần Sơ năm loại mười

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 106. Thần Sơ năm loại mười

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 107. Thần Sơ năm loại mười

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 108. Thần Sơ năm loại mười

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 109. Thần Sơ năm loại mười

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 110. Thần Sơ năm loại mười

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 111. Thần Sơ năm loại chục một

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 112. Thần Sơ năm loại chục một

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 113. Thần Sơ năm loại chục một

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 114. Thần Sơ năm loại chục một

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 115. Thần Sơ năm loại chục một

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 116. Thần Sơ năm loại chục một

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 117. Thần Sơ năm loại chục một

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 118. Thần Sơ năm loại chục một

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 119. Thần Sơ năm loại chục một

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 120. Thần Sơ năm loại chục một

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 121. Chiếu Vũ năm đầu

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 122. Chiếu Vũ năm đầu

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 123. Chiếu Vũ năm đầu

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 124. Chiếu Vũ năm đầu

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 125. Chiếu Vũ năm đầu

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 126. Chiếu Vũ năm đầu

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 127. Chiếu Vũ năm đầu

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 128. Chiếu Vũ năm đầu

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 129. Chiếu Vũ năm đầu

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 130. Chiếu Vũ năm đầu

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 131. Chiếu Vũ năm đầu

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 132. Chiếu Vũ năm đầu

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 133. Chiếu Vũ năm đầu

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 134. Chiếu Vũ năm đầu

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 135. Chiếu Vũ năm đầu

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 136. Chiếu Vũ năm đầu

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 137. Chiếu Vũ năm loại hai

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 138. Chiếu Vũ năm loại hai

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 139. Chiếu Vũ năm loại hai

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 140. Chiếu Vũ năm loại hai

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 141. Chiếu Vũ năm loại hai

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 142. Chiếu Vũ năm loại hai

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 143. Chiếu Vũ năm loại hai

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 144. Chiếu Vũ năm loại hai

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 145. Chiếu Vũ năm loại hai

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 146. Chiếu Vũ năm loại hai

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 147. Chiếu Vũ năm loại hai

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 148. Chiếu Vũ năm loại hai

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 149. Chiếu Vũ năm loại hai

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 150. Chiếu Vũ năm loại hai

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 151. Chiếu Vũ năm loại hai

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 152. Chiếu Vũ năm loại hai

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 153. Chiếu Vũ năm loại hai

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 154. Chiếu Vũ năm loại hai

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 155. Chiếu Vũ năm loại ba

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 156. Chiếu Vũ năm loại ba

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 157. Chiếu Vũ năm loại ba

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 158. Chiếu Vũ năm loại ba

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 159. Chiếu Vũ năm loại ba

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 160. Chiếu Vũ năm loại ba

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 161. Chiếu Vũ năm loại ba

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 162. Chiếu Vũ năm loại ba

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 163. Chiếu Vũ năm loại ba

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 164. Chiếu Vũ năm loại ba

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 165. Chiếu Vũ năm loại ba

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 166. Chiếu Vũ năm loại ba

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 167. Chiếu Vũ năm loại tư

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 168. Chiếu Vũ năm loại tư

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 169. Chiếu Vũ năm loại tư

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 170. Chiếu Vũ năm loại tư

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 171. Chiếu Vũ năm loại tư

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 172. Chiếu Vũ năm loại tư

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 173. Chiếu Vũ năm loại tư

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 174. Chiếu Vũ năm loại tư

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 175. Chiếu Vũ năm loại tư

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 176. Chiếu Vũ năm loại tư

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 177. Chiếu Vũ năm loại tư

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 178. Chiếu Vũ năm loại tư

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 179. Chiếu Vũ năm loại tư

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 180. Chiếu Vũ năm loại tư

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 181. Chiếu Vũ năm loại tư

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 182. Chiếu Vũ năm loại tư

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 183. Chiếu Vũ năm loại tư

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 184. Chiếu Vũ năm loại tư

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 185. Chiếu Vũ năm loại tư

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 186. Chiếu Vũ năm loại tư

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 187. Chiếu Vũ năm loại tư

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 188. Chiếu Vũ năm loại tư

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 189. Chiếu Vũ năm loại tư

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 190. Chiếu Vũ năm loại tư

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 191. Chiếu Vũ năm loại tư

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 192. Chiếu Vũ năm loại tư

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 193. Chiếu Vũ năm loại tư

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 194. Chiếu Vũ năm loại tư

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 195. Chiếu Vũ năm loại tư

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 196. Chiếu Vũ năm loại tư

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 197. Chiếu Vũ năm loại tư

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 198. Chiếu Vũ năm loại tư

  Mon, Oct 31, 2022

  Xem thêm: 1 đêm 1 ngày 1 năm cả đời

 • Chương 199. Chiếu Vũ năm loại tư

  Mon, Oct 31, 2022

Tác phẩm: Ngã Vi Ngư Nhục (我为鱼肉)
  Tác giả: Ninh Viễn (宁远)
  Thể loại: Bách thích hợp, cổ kính, lịch sử dân tộc fake tưởng, quyền tiếp, cung đấu, 1vs1, HE
  Nhân vật chính: Chân Văn Quân x Vệ Đình Húc
  Độ dài: 263 chương (bao bao gồm chủ yếu văn + phiên ngoại)
  Editor: LacUyenTayTinh
  Link truyện gốc: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2871823

#66edit