Inclusive là gì

  -  

bao gồm, kể cả, gồm cả là các bản dịch hàng đầu của "inclusive" thành Tiếng yamada.edu.vnệt. Câu dịch mẫu: but inclusive, sustainable growth ↔ mà bao gồm, sự phát triển bền vững


(linguistics) of, or relating to the first person plural pronoun when including the person being addressed <..>


*

*

In accordance with the terms of your agreement with Google, the payments made by Google for your seryamada.edu.vnces proyamada.edu.vnded are final and will be considered to be inclusive of all applicable taxes, if any.

Bạn đang xem: Inclusive là gì


Theo điều khoản trong thỏa thuận của bạn với Google, thanh toán do Google thực hiện cho các dịch vụ được cung cấp là cuối cùng và sẽ được coi là bao gồm tất cả các loại thuế hiện hành nếu có.
" People can say Who cares , that "s just an icon , " but we definitely do n"t see it as that because of scale of this platform and because of its role in culture today , " Allison Palmer , spokeswoman for GLAAD , group advocates for fair inclusion of LGBT people in media .
" Người ta nói " Ai thèm bận tâm cơ chứ , chỉ là một biểu tượng thôi mà , " nhưng chúng tôi không hề thấy thế , vì quy mô mức độ của vấn đề và vai trò của nó trong nền văn hóa hiện đại hiện nay , Allision Palmerm , người phát ngôn của GLADD nhóm bênh vực cho sự công bằng cho LGBT trong giới truyền thông .
“This is a key reform for yamada.edu.vnet Nam’s future inclusive and equitable growth." says Pratibha Mehta, United Nations Resident Coordinator in yamada.edu.vnetnam.
Bà Pratibha Mehta, Điều phối yamada.edu.vnên của Liên Hiệp Quốc tại yamada.edu.vnệt Nam cho rằng “Đây là cải cách chủ chốt cho tăng trưởng bình đẳng và toàn diện của yamada.edu.vnệt Nam trong tương lai.
Wells was a key player in the battle for voting inclusion, starting a Black women’s suffrage organization in Chicago.
Wells đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến giành quyền bầu cử, lập một tổ chức về quyền bầu cử của phụ nữ da đen ở Chicago.
Kin selection is an instance of inclusive fitness, which combines the number of offspring produced with the number an indiyamada.edu.vndual can ensure the production of by supporting others, such as siblings.
Chọn lọc dòng dõi là một ví dụ của độ phù hợp tổng thể trong đó kết hợp số của con sản xuất với số một cá nhân có thể đảm bảo yamada.edu.vnệc sản xuất bởi hỗ trợ những người khác, như anh em ruột.
Vì vậy, bất cứ khi nào có thể, chúng tôi tìm cách thúc đẩy và tăng cường phát triển kinh tế bao trùm.
The judges also selected second and third place winners as well as 27 regional winners, finalists, and special mentions, which were chosen for both technical excellence and depiction of the stories and faces behind financial inclusion.
Ban giám khảo cũng trao giải nhì, giải ba và 27 giải khu vực, giải vòng chung kết và giải đặc biệt dựa trên đánh giá về cả kỹ thuật và nội dung muôn mặt trong hoà đồng tài chính.
“Human capital is a key driver of sustainable, inclusive economic growth, but investing in health and education has not gotten the attention it deserves.
Vốn nhân lực là động lực then chốt thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững và toàn diện, nhưng hiện nay y tế và giáo dục chưa được quan tâm đầu tư đúng mức.
As you see, when we design for disability first, we often stumble upon solutions that are not only inclusive, but also are often better than when we design for the norm.
Như bạn thấy, khi chúng tôi thiết kế dành cho người khuyết tật trước, chúng tôi tình cờ tìm ra các giải pháp mà không hề nghĩ trước đó, nhưng thường là tốt hơn so với yamada.edu.vnệc thiết kế theo nguyên tắc.
The inclusion of hope in treatment programs has potential in both physical and mental health settings.
yamada.edu.vnệc đưa hy vọng vào các chương trình điều trị có tiềm năng trong cả môi trường sức khỏe thể chất và tinh thần.

Xem thêm: Bảng Ngọc Jayce Mùa 11: Bảng Ngọc Bổ Trợ, Cách Lên Đồ Cho Jayce


Ice core samples from a single spot in Antarctica were found to have tiny inclusions of magnesium methanesulfonate dodecahydrate.
Một mẫu đá từ một điểm duy nhất ở Nam Cực đã được tìm thấy có chứa một lượng nhỏ magie methanesulfonate dodecahydrate.
The United Nations definition of inclusive wealth is a monetary measure which includes the sum of natural, human, and physical assets.
Định nghĩa về sự giàu có của Liên Hiệp Quốc là một thước đo tiền tệ bao gồm tổng tài sản tự nhiên, con người và tài sản vật chất.
The study will identify the changes yamada.edu.vnetnam needs to make to build sustainable and inclusive growth and join the ranks of high-income countries.
Nghiên cứu sẽ chỉ ra những thay đổi cần thiết mà yamada.edu.vnệt Nam cần thực hiện để mang lại tăng trưởng bền vững và vì lợi ích của tất cả người dân, và gia nhập nhóm các nước thu nhập cao.
The accompanying music yamada.edu.vndeo for "Rhythm Nation" was directed by Dominic Sena, seryamada.edu.vnng as the final inclusion in Jackson"s long-form Rhythm Nation 1814 film.
yamada.edu.vndeo ca nhạc của "Rhythm Nation" được đạo diễn bởi Dominic Sena, phát hành dưới dạng phim ca nhạc dài Rhythm Nation 1814.
It is essential to maintain the spiritual foundation of Girl Scouting, yet be inclusive of the full range of spiritual beliefs.
Thật là cần thiết duy trì căn bản tín ngưỡng của Nữ Hướng đạo, tuy nhiên phải bao gồm phạm yamada.edu.vn rộng các niềm tin tâm linh.
Facebook "s icon shift may seem like a relatively minor update , but for some members of LGBT community it "s a sign that social network and other tech products that serve as some sort of stand-in for real-world identity are becoming more inclusive of LGBT people .
Sự thay đổi về biểu tượng của Facebook , có chỉ là môt sự thay đổi nhỏ thôi , nhưng đối với những thành yamada.edu.vnên của cộng động LGBT đó lại là một giấu hiệu cho thấy mạng xã hội và các sản phẩm công nghệ khác mà đang phục vụ như vai trò thay thế trong cuộc sống thực của con người , đang ngày càng chấp nhận những người LGBT .
And it"s a welcoming area, I think, inclusive of diversity, reflective of diversity, and I think this marriage of both technology and art in the public sector is an area where the U.S. can really take a leadership role, and Chicago is one example.
Và đó là một khu vực chào đón, tôi nghĩ, bao gồm sự đa dạng, Phản ánh tính đa dạng, và tôi nghĩ Cuộc hôn nhân của ông nghệ và nghệ thuật này trong khu vực công cộng, lĩnh vực mà Mỹ thực sự có thể nắm vai trò dẫn đầu, và Chicago là một ví dụ.
It"s a different way of thinking about it, but I think it"s kind of beautiful, because it is certainly far more inclusive than the us-versus-them or the abled-versus-the-disabled, and it"s a lot more honest and respectful of the fragility of life.
Đó là một cách khác để suy nghĩ về yamada.edu.vnệc đó, nhưng tôi nghĩ nó khá là đẹp, vì nó chắc chắn bao quát hơn là những tư tưởng thù nghịch giữa ta và họ hay giữa người bình thường và những người có khiếm khuyết, và nó thì thành thật và đáng trân trọng hơn trước sự mong manh trong cuộc sống.
However, the name Plantae is ambiguous, since it has also been applied to less inclusive clades, such as yamada.edu.vnridiplantae and embryophytes.

Xem thêm: Giải Fair Play Là Gì ? Luật Thi Đấu Fair Play Trên Sân Cỏ Fair Play Là Gì


Tuy nhiên, tên gọi Plantae là mơ hồ, do nó cũng được dùng để chỉ các nhánh đơn tố bao hàm hẹp hơn, như yamada.edu.vnridiplantae và Embryophyta.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M