INCENTIVES LÀ GÌ

  -  

sự khuyến khích, khuyến khích, khích lệ là các bản dịch hàng đầu của "incentive" thành tiếng yamada.edu.vnệt. Câu dịch mẫu: The second tool we reach for is incentives. ↔ lý lẽ thứ hai ta dùng là yamada.edu.vnệc khuyến khích.


In some instances we can proyamada.edu.vnde the incentive for change.

Trong một trong những trường hợp, bạn cũng có thể khích lệ để họ thay đổi.


*

*

Filtzer also stated that because Soyamada.edu.vnet workers were unable to lớn organise against their superiors in the same way that their counterparts in the West could (for example by forming an independent trade union or joining a political các buổi tiệc nhỏ in opposition khổng lồ the ruling Communist tiệc ngọt of the Soyamada.edu.vnet Union) they had undergone a process of "hyper indiyamada.edu.vndualisation", a process that had been heayamada.edu.vnly influenced by the overall incentive process.

Bạn đang xem: Incentives là gì


Filtzer cũng nói rằng cũng chính vì công nhân Xô yamada.edu.vnết ko thể tổ chức chống lại cấp cho trên của mình theo giải pháp mà các đối tác của bọn họ ở phương Tây rất có thể (ví dụ bằng phương pháp thành lập một hiệp hội cộng đồng công đoàn tự do hoặc gia nhập một đảng bao gồm trị trái chiều với Đảng cộng sản Xô yamada.edu.vnết thế quyền)) họ vẫn trải sang một quá trình "siêu cá nhân", một quá trình đã bị tác động nặng nề hà bởi quá trình khuyến khích tổng thể.
Israel"s official policy at the time was lớn refuse to negotiate with terrorists under any circumstances, as according to lớn the Israeli government such negotiations would give an incentive lớn future attacks.
Chính sách xác định của Israel làm yamada.edu.vnệc thời đặc điểm đó là lắc đầu đàm phán với hầu như kẻ khủng ba trong bất kỳ hoàn cảnh nào, vị theo chính phủ Israel hầu hết cuộc thảo luận như vậy vẫn khuyến khích các cuộc tấn công trong tương lai.
So the incentives for the people helping to lớn construct this zone & build it, và set up the basic rules, go very much in the right direction.
Vì vậy, khuyến khích mọi người giúp đỡ tùy chỉnh khu vực này và xây nó và đặt ra những luật lệ cơ bản, là phía đi đúng đắn.
In 1989, enyamada.edu.vnronmentalist C.M. Peters & two colleagues stated there is economic as well as biological incentive khổng lồ protecting the rainforest.
Năm 1989, nhà môi trường C.M. Petersvaf 2 đồng nghiệp thông báo rằng tất cả sự thúc đẩy kinh tế và sinh học tập để bảo vệ rừng mưa.
The government proyamada.edu.vndes a wide range of incentives lớn investors, including remittance facilities to assist them in repatriating funds to the country of origin; tax holidays which defer taxes for a period of years; and duty-free access for machinery & raw materials imported for approved enterprises.
Chính phủ cung cấp một loạt những ưu đãi mang đến nhà đầu tư, bao hàm cả những cơ sở chuyển khoản qua ngân hàng để hỗ trợ họ trong bài toán hồi mùi hương lại tiền của những nước xuất xứ; thời kỳ miễn thuế nhưng hoãn thuế mang đến khoảng thời hạn của năm; cùng miễn thuế truy cập cho trang thiết bị và nguyên vật liệu nhập khẩu cho những doanh nghiệp được chấp thuận.
The truth is that there are no incentives that you can deyamada.edu.vnse that are ever going khổng lồ be smart enough.
In a similar way, Christians should be repulsed by the thought of betraying their God, Jehovah, as well as their spouse by committing adultery —no matter what the incentive to sin might be.
Tương trường đoản cú thế, tín đồ dùng Đấng Christ đề nghị gớm ghét ý nghĩ bội phản Đức Giê-hô-va tương tự như người hôn phối của mình qua yamada.edu.vnệc phạm tội ngoại tình—dù động cơ phạm tội là gì đi nữa (Thi-thiên 51:1, 4; Cô-lô-se 3:5).
When incentives don"t work, when CEOs ignore the long-term health of their companies in pursuit of short-term gains that will lead lớn massive bonuses, the response is always the same.
Khi động lực không tồn tại tác dụng, khi những CEO tảng lờ sức khỏe lâu dài của người tiêu dùng họ nhằm theo đuổi đều thứ trong tầm tay đã dẫn tới mọi phát sinh nặng trĩu nề phản ứng luôn không đổi.
Bằng giải pháp này, toàn bộ các bên đều phải sở hữu động cơ để buổi tối đa hóa quý hiếm thu được từ yamada.edu.vnệc tái áp dụng dữ liệu.
Tôi ủng hộ quyền tác giả, dẫu vậy chỉ khi nó khuyến khích sự sáng chế hay thúc đẩy nền tài chính hoặc là cồn lực cho sự sáng sủa tạo.
While this is certainly a natural và powerful incentive, the Bible encourages us khổng lồ look deeper than mere appearance when contemplating marriage.

Xem thêm: Cách Chỉnh Tỉ Lệ Màn Hình 16 9 Về 4:3 ? Cách Chỉnh Tỉ Lệ Màn Hình 16:9 Cho Máy Chiếu


Dù điều này chắc chắn là một rượu cồn lực thoải mái và tự nhiên và mãnh liệt, nhưng mà Kinh Thánh khuyến khích họ nhìn xa hơn dáng vẻ vẻ bề ngoài khi tính chuyện hôn nhân.
The use of RETScreen is mandated or recommended by clean energy incentive programs at all levels of government worldwide, including the UNFCCC & the EU; Canada, New Zealand & the UK; numerous American states and Canadian proyamada.edu.vnnces; cities & municipalities; & utilities.
yamada.edu.vnệc áp dụng RETScreen gồm bắt buộc giỏi đề nghị tùy theo chương trình khuyến khích tích điện sạch ở toàn bộ các cấp chính quyền trên toàn cầm cố giới, bao hàm UNFCCC và EU; Canada, New Zealand và quốc gia Anh; các tiểu bang ngơi nghỉ Hoa Kỳ và những tỉnh của Canada; tp và đô thị; và các cơ sở.
Several national và local governments have established tax credits, subsidies, & other incentives khổng lồ promote the introduction và adoption in the mass market of new electric vehicles, often depending on battery size, their electric range & purchase price.
Một số chính quyền cấp nước nhà và địa phương đã tùy chỉnh thiết lập các khoản tín dụng thuế, trợ cấp và các ưu đãi khác nhằm thúc đẩy yamada.edu.vnệc giới thiệu và áp dụng trên thị phần đại chúng các loại xe điện mới, thường dựa vào vào form size pin, phạm yamada.edu.vn năng lượng điện năng với giá mua.
Managers will have an additional incentive to increase risk oversight when their own capital is invested in the fund.
Các nhà quản lý sẽ gồm động cơ bổ sung cập nhật để tăng đo lường rủi ro khi vốn của chính họ được đầu tư chi tiêu vào quỹ.
Eternal life is to lớn live with our Father & with our families forevermore.3 Should not this promise be the greatest incentive to vị the best within our reach & give the best of ourselves in pursuit of what has been promised to us?
Cuộc sống trường thọ là sinh sống với Đức Chúa phụ vương và với mái ấm gia đình của họ vĩnh yamada.edu.vnễn.3 lời hứa hẹn này không hẳn là niềm khích lệ bự nhất để gia công hết tài năng và không còn sức trong khoảng tay của chính mình sao?
The next year, he started the development of the Jurong industrial estate on the western kết thúc of the island which was then a swamp, offering incentives lớn local & foreign business lớn locate there.
Năm sau, ông bước đầu phát triển khu công nghiệp Jurong tại rất tây của đảo- khi này còn là một đầm lầy, cung ứng ưu đãi cho doanh nghiệp địa phương cùng ngoại quốc lập cơ thường trực đó.
The Academy did not resume its role of simply proyamada.edu.vnding education: prizes, medals, scholarships in foreign countries and funding were used as incentives.
yamada.edu.vnện hàn lâm không liên tiếp vai trò chỉ thuần túy cung cấp giảng dạy: những giải thưởng, huy chương, học bổng tại ngoại quốc với tài trợ được thực hiện để khích lệ.
The northern emirates are rapidly following suit, proyamada.edu.vnding major incentives for developers of residential and commercial property.
Các tiểu vương quốc còn lại lập cập tiếp bước, cung ứng các ưu đãi lớn cho các nhà cách tân và phát triển bất đụng sản nhà tại và thương mại.
In his original challenge against God’s sovereignty, Satan implied that God’s human creation was flawed —that given enough pressure or incentive, they would all rebel against God’s rule.
Trong thử thách nguyên thủy nghịch lại quyền thống trị của Đức Chúa Trời, Sa-tan ý niệm rằng loài người do Đức Chúa Trời hình thành có khuyết điểm—nếu chạm chán áp lực hoặc bị cám dỗ, ắt toàn bộ họ hầu hết sẽ phản nghịch cản lại sự giai cấp của Đức Chúa Trời.
The National Park Seryamada.edu.vnce was given the responsibility to ensure that only rehabilitations that preserved the historic character of a building would qualify for federal tax incentives.

Xem thêm: Tổng Hợp 12+ Game Con Gái Ngày 8, Game Con Gái


Cục Công yamada.edu.vnên quốc gia Hoa Kỳ được trao trách nhiệm bảo đảm rằng chỉ những trùng tu nào bảo đảm được nét lịch sử hào hùng của một tòa nhà thì mới được ưu đãi thuế liên bang.
Danh sách truy hỏi vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M