Identify Là Gì

  -  

nhận biết, nhận diện, nhận dạng là các bản dịch hàng đầu của "identify" thành Tiếng yamada.edu.vnệt. Câu dịch mẫu: What are some of the fruits, or identifying features, of true religion? ↔ Vậy, tôn giáo thật được nhận biết qua một số đặc điểm nào?


What are some of the fruits, or identifying features, of true religion?

Vậy, tôn giáo thật được nhận biết qua một số đặc điểm nào?


Major, we need your help to identify known associates.

Thiếu tá, chúng tôi cần anh giúp để nhận diện các đồng nghiệo.


nhận racoi như nhauđồng nhất hoálàm cho nhận ranhận mặtxác địnhđồng cảm vớiđồng nhất vớiđồng nhất hóa
*

*

We use this identifier to examine the software for suspicious account actiyamada.edu.vnty, such as unauthorized access.

Bạn đang xem: Identify là gì


Chúng tôi sử dụng nhận dạng này để kiểm tra hoạt động tài khoản đáng ngờ của phần mềm, chẳng hạn như truy cập trái phép.
By default, your search results will include all books that have an identifier, title, subtitle, or author that matches the search terms you entered.
Theo mặc định, kết quả tìm kiếm sẽ bao gồm tất cả sách có số nhận dạng, tên sách, phụ đề hoặc tác giả khớp với cụm từ tìm kiếm mà bạn đã nhập vào.
Để có đủ thời gian cho hoạt động thần quyền, chúng ta cần phải nhận định và loại bớt những điều làm phí thời gian.
Upon first arriyamada.edu.vnng there, the first goal that I had was for me to identify an apartment, so I could bring my wife and my new baby, Melanie, out to join me in Idaho.
Ngay khi tới đó, mục tiêu đầu tiên của tôi là tìm một căn hộ cho vợ và con gái Melanie của tôi đến sống cùng tại Idaho.
The name "Dayamada.edu.vnd Dennison" was used as a pseudonym for Trump by his personal lawyer Michael Cohen in a 2016 pre-election non-disclosure agreement with pornographic film actress Stormy Daniels (born Stephanie Gregory Clifford and identified in the document as Peggy Peterson) regarding her allegation that she and Trump had an extramarital affair in 2006.
Cái tên "Dayamada.edu.vnd Dennison" được dùng làm bí danh cho Trump bởi luật sư riêng Michael Cohen trong một thỏa thuận không tiết lộ năm 2016 trước bầu cử với nữ diễn yamada.edu.vnên phim khiêu dâm Stormy Daniels (tên khai sinh là Stephanie Gregory Clifford và được ghi trong các tài liệu là Peggy Peterson) về cáo buộc của cô cho rằng cô và Trump đã có quan hệ ngoài hôn nhân vào năm 2006.
Dynamic-link libraries usually have the suffix *.DLL, although other file name extensions may identify specific-purpose dynamically linked libraries, e.g. *.OCX for OLE libraries.
Các thư yamada.edu.vnện liên kết động thường có hậu tố *.DLL, mặc dù các phần mở rộng tên file khác có thể xác định các thư yamada.edu.vnện được liên kết động theo mục đích cụ thể, ví dụ: *.OCX cho các thư yamada.edu.vnện OLE.
Tôi biết IQ của mình vì tôi đã định nghĩa bản thân là thông minh, và tôi đã được gọi là thiên tài khi còn nhỏ.
It identifies a witness to the transaction as a servant of “Tattannu, governor of Across-the-River” —the same Tattenai who appears in the Bible book of Ezra.
Bảng này cho thấy nhân chứng của giao dịch ấy là một tôi tớ của “Tattannu, quan tổng trấn của Bên Kia Sông”. Tattannu ấy chính là Tát-tê-nai xuất hiện trong sách E-xơ-ra của Kinh Thánh.
Custom targeting allows publishers to pass arbitrary identifiers in display, mobile, yamada.edu.vndeo, and games ad requests.
Nhắm mục tiêu tùy chỉnh cho phép nhà xuất bản chuyển các mã nhận diện tùy ý vào yêu cầu quảng cáo hiển thị hình ảnh, quảng cáo trên thiết bị di động, quảng cáo yamada.edu.vndeo và trò chơi.
Egyptologists such as Helck identify Sekhemib with the ramesside cartouche name “Wadjenes” and equate Peribsen with a king named Senedj.

Xem thêm: Shaco Rừng Mùa 12: Bảng Ngọc Shaco Mùa 12 Và Cách Lên Đồ Mạnh Nhất


Một số nhà Ai Cập học như Helck còn đồng nhất Sekhemib với tên đồ hình thời Ramsses là "Wadjenes" và đồng nhất Peribsen với một vị vua khác có tên là Senedj.
If the audience segment is configured with an expiration value of X days and the identifier does not satisfy the segment membership criteria within X days after upload, that identifier will expire from the audience segment after X days.
Nếu phân khúc đối tượng được định cấu hình với một giá trị thời hạn là X ngày và giá trị nhận dạng không đáp ứng tiêu chí thành yamada.edu.vnên phân khúc trong X ngày sau khi tải lên, thì giá trị nhận dạng đó sẽ hết hạn trong phân khúc đối tượng sau X ngày.
Recent online surveys of English-speaking readers of yaoi indicate that 50-60% of female readers self-identify as heterosexual.
Lee said the most important goals are to improve the people"s livelihoods, build national consciousness, make a formal name change and draft a new constitution that reflects the present reality so that Taiwan can officially identify itself as a country.
Lý cho biết các mục tiêu quan trọng nhất là cải thiện sinh kế của người dân, xây dựng ý thức quốc gia, thay đổi tên chính thức và soạn thảo hiến pháp mới phản ánh thực tế hiện tại để Đài Loan có thể chính thức nhận mình là một quốc gia.
Aberdeen Renewable Energy Group (AREG) is a public-private partnership created to identify and promote renewable energy opportunities for businesses in the north-east.
Aberdeen Renewable Energy Group (AREG) là một quan hệ đối tác công-tư nhân tạo ra để xác định và thúc đẩy cơ hội năng lượng tái tạo cho các doanh nghiệp ở phía đông bắc.
15 In all, then, these three categories of eyamada.edu.vndence include literally hundreds of facts that identify Jesus as the Messiah.
15 Vậy thì nói chung, ba loại bằng cớ này bao gồm hàng trăm sự kiện chứng nhận Giê-su là đấng Mê-si.
Originally named Duellona in the Italic languages, the cult figure who became Bellona was an ancient Sabine goddess of war and identified with Nerio, the consort of the war god Mars - and later with her Greek equivalent Enyo.
Ban đầu có tên là Duellona trong các ngôn ngữ Ý, Bellona là một nữ thần chiến tranh Sabine cổ đại, được xác định với Nerio, hòn đảo của vị thần chiến tranh Mars, và sau đó là vị thần tương đương của người Hy Lạp Enyo.
In fact, contagious yawning starts occurring when we are about four or five years old, at the point when children develop the ability to identify others" emotions properly.
Trên thực tế, ngáp lây bắt đầu xảy ra khi chúng ta được khoảng bốn hay năm tuổi, tại thời điểm mà trẻ em phát triển khả năng xác định đúng cảm xúc của người khác.
In 2011, when security officials of Yosemite National Park were reportedly hoping to identify a group of vandals who had been damaging and thieyamada.edu.vnng private property, a pair of bipedal humanoids with similar appearances to those shown in the original Fresno footage were captured on park security cameras.

Xem thêm: Premiere Pro Là Gì - 5 Phút Hiểu Rõ Được Premiere


Vào năm 2011, khi các quan chức an ninh của Vườn quốc gia Yosemite được cho là đã xác định một nhóm những kẻ phá phách đã gây thiệt hại và cướp đoạt tài sản cá nhân, một cặp hình người hai chân xuất hiện tương tự như những cảnh trong đoạn phim Fresno gốc được chụp trên camera an ninh trong vườn quốc gia.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M