GET HOLD OF LÀ GÌ

  -  
Nghĩa rộng:

Liên hệ được cùng với ai đó, hay là bằng điện thoại cảm ứng thông minh (to liên hệ someone or communicate with someone, usually by telephone)

Tiếng Việt bao gồm cách dùng tương tự:

Tóm được (ai đó)…

Ví dụ: