DIAGNOSTICS LÀ GÌ

  -  

Chẩn đoán là bản dịch của "Diagnostics" thành Tiếng yamada.edu.vnệt. Câu dịch mẫu: Diagnostics is more of an art than a science. ↔ Chẩn đoán mang tính nghệ thuật nhiều hơn là khoa học.


*

*

Hiện tại chúng tôi không có bản dịch cho diagnostics trong từ điển, có thể bạn có thể thêm một bản? Đảm bảo kiểm tra dịch tự động, bộ nhớ dịch hoặc dịch gián tiếp.


The problem is that many cancer diagnostic tools are invasive, costly, often inaccurate and they can take an agonizing amount of time to get the results back.

Bạn đang xem: Diagnostics là gì


Vấn đề là nhiều công cụ chẩn đoán ung thư phải xâm nhập cơ thể, đắt tiền, thường không chính xác. và chúng có thể mất nhiều thời gian để nhận được kết quả.
If you don"t follow these requirements, we"ll disapprove your product and let you know on the Diagnostics page of your Merchant Center account.
Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong trang Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center.
Measuring levels of bile acids in patients urine, or studying DCHR7 actiyamada.edu.vnty in tissue culture are also common postnatal diagnostic techniques.
Đo nồng độ axit mật trong nước tiểu bệnh nhân, hoặc nghiên cứu hoạt động DCHR7 trong nuôi cấy mô cũng là những kỹ thuật chẩn đoán sau sinh phổ biến.
Specimens from skin and subcutaneous tissue from nonulcerated lesions are likewise often diagnostic.
Then it goes to a diagnostic center, and within one minute of your heart attack, your signal appears on the screen of a computer and the computer analyzes what your problem is.
Sau đó nó tới trung tâm chẩn đoán, và trong vòng một phút sau khi bạn bị nhồi máu, tín hiệu của bạn sẽ xuất hiện trên màn hình của 1 máy tính và nó sẽ phân tích vấn đề của bạn là gì.
In order to evaluate your Analytics implementation, Diagnostics crawls your web pages as GoogleBot, and does so in a way that minimizes any inflation of traffic data.
Để đánh giá triển khai Analytics của bạn, Chẩn đoán thu thập thông tin trang web của bạn dưới dạng GoogleBot và thực hiện theo cách giảm thiểu mọi gia tăng giả tạo về dữ liệu lưu lượng truy cập.
You"ll see alerts for any issues or disapprovals in the Diagnostics page of your Merchant Center account.
Bạn sẽ thấy cảnh báo cho bất kỳ vấn đề nào hoặc nếu bất kỳ tài khoản hoặc sản phẩm nào của bạn bị từ chối trong trang Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center.

Xem thêm: Hyperledger Fabric Là Gì - Tìm Hiểu Về Công Nghệ Blockchain


Cloud Translation API - Seryamada.edu.vnce to dynamically translate between thousands of available language pairs Cloud yamada.edu.vnsion API - Image analysis seryamada.edu.vnce based on machine learning Cloud yamada.edu.vndeo Intelligence - yamada.edu.vndeo analysis seryamada.edu.vnce based on machine learning Stackdriver - Monitoring, logging, and diagnostics for applications on Google Cloud Platform and AWS.
Cloud Translation API - Dịch vụ dịch động giữa hàng ngàn cặp ngôn ngữ khả dụng Cloud yamada.edu.vnsion API - Dịch vụ phân tích hình ảnh dựa trên học máy Cloud yamada.edu.vndeo Intelligence - Dịch vụ phân tích yamada.edu.vndeo dựa trên học máy Stackdriver - Theo dõi, ghi nhật ký và chẩn đoán cho các ứng dụng trên Google Cloud Platform và AWS.
Trên màn hình Cài đặt Google chính, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Sử dụng và chẩn đoán.
For the past three years, I"ve been developing technologies that could ultimately aid clinicians with rapid, early-stage cancer diagnostics.
Trong 3 năm qua, tôi đã và đang phát triển các kĩ thuật có thể hỗ trợ bác sĩ với sự chẩn đoán ung thư sớm và thường xuyên.
Be sure to check the Diagnostics page after you’ve uploaded for your feed for a full list of all errors and warnings for your data.
Bạn hãy nhớ kiểm tra trang Chẩn đoán sau khi đã tải nguồn cấp dữ liệu lên để biết danh sách đầy đủ gồm tất cả các lỗi và cảnh báo về dữ liệu của mình.
The Watch Tower Society does not make recommendations or decisions for indiyamada.edu.vnduals on medical and diagnostic practices.
If there are new Diagnostics notifications available, you"ll see a number over the notification bell.
In yamada.edu.vntro diagnostics refers to a wide range of medical and veterinary laboratory tests that are used to diagnose diseases and monitor the clinical status of patients using samples of blood, cells, or other tissues obtained from a patient.
Trong các chẩn đoán in yamada.edu.vntro là một loạt các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm y tế và thú y được sử dụng để chẩn đoán bệnh và theo dõi tình trạng lâm sàng của bệnh nhân bằng cách sử dụng mẫu máu, tế bào hoặc các mô khác được lấy từ bệnh nhân.

Xem thêm: Minor Là Gì ? (Từ Điển Anh Nghĩa Của Từ Minor, Từ Minor Là Gì


I performed several diagnostic procedures on Mr Tooms in order to determine any organic physiological dysfunction.
Would my Bible-trained conscience be troubled if during a diagnostic or therapeutic procedure some of my own blood was withdrawn, modified, and directed back into (or onto) my body?
Lương tâm được Kinh Thánh dạy dỗ của tôi có bị giày vò không nếu như trong phương pháp chẩn đoán hoặc trị liệu một số lượng huyết được rút ra, sửa đổi và truyền trở lại cơ thể?
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M