cá mặn nghĩ thông suốt rồi

 • Reads 2,544,048
 • Votes 217,887
 • Parts 127

Complete, First published Apr 22, 2022

Bạn đang xem: cá mặn nghĩ thông suốt rồi

Table of contents

 • Fri, Apr 22, 2022

 • Các cmt bị tui xóa + block

  Thu, Dec 7, 2023

 • Chương 1: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 1

  Fri, Apr 22, 2022

 • Chương 2: Muốn thực hiện cá đậm ngày thứ hai

  Mon, Apr 25, 2022

 • Chương 3: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 3

  Fri, Apr 29, 2022

 • Chương 4: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 4

  Mon, May 2, 2022

 • Chương 5: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 5

  Sat, May 7, 2022

 • Chương 6: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 6

  Tue, May 17, 2022

 • Chương 7: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 7

  Sun, May 22, 2022

 • Chương 8: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 8

  Wed, Jun 1, 2022

 • Chương 9: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 9

  Wed, Jun 8, 2022

 • Chương 10: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 10

  Tue, Jun 14, 2022

 • Chương 11: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 11

  Sun, Jun 19, 2022

 • Chương 12: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 12

  Fri, Jul 1, 2022

 • Chương 13: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 13

  Mon, Jul 4, 2022

 • Chương 14: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 14

  Wed, Jul 6, 2022

 • Chương 15: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 15

  Sun, Jul 17, 2022

 • Chương 16: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 16

  Sun, Jul 24, 2022

 • Chương 17: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 17

  Wed, Jul 27, 2022

 • Chương 18: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 18

  Sat, Aug 6, 2022

 • Chương 19: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 19

  Mon, Aug 15, 2022

 • Chương 20: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại đôi mươi

  Mon, Aug 22, 2022

 • Chương 21: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 21

  Fri, Aug 26, 2022

 • Chương 22: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 22

  Mon, Sep 5, 2022

 • Chương 23: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 23

  Fri, Sep 16, 2022

 • Chương 24: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 24

  Fri, Sep 23, 2022

 • Chương 25: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 25

  Sun, Oct 2, 2022

 • Chương 26: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 26

  Wed, Oct 12, 2022

 • Chương 27: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 27

  Mon, Oct 17, 2022

 • Chương 28: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 28

  Fri, Oct 21, 2022

 • Chương 29: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 29

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 30: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 30

  Wed, Nov 9, 2022

 • Chương 31: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 31

  Mon, Nov 14, 2022

 • Chương 32: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 32

  Thu, Nov 24, 2022

 • Chương 33: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 33

  Thu, Dec 1, 2022

 • Chương 34: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 34

  Mon, Dec 5, 2022

 • Chương 35: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 35

  Mon, Dec 12, 2022

 • Chương 36: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 36

  Mon, Dec 19, 2022

 • Chương 37: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 37

  Mon, Dec 26, 2022

 • Chương 38: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 38

  Mon, Jan 2, 2023

 • Chương 39: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 39

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 40: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 40

  Sun, Jan 15, 2023

 • Chương 41: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 41

  Sun, Jan 29, 2023

 • Chương 42: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 42

  Wed, Feb 1, 2023

 • Chương 43: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 43

  Mon, Feb 6, 2023

 • Chương 44: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 44

  Sat, Feb 11, 2023

 • Chương 45: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 45

  Sat, Feb 18, 2023

 • Chương 46: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 46

  Fri, Feb 24, 2023

 • Chương 47: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 47

  Mon, Mar 6, 2023

 • Chương 48: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 48

  Fri, Mar 17, 2023

 • Chương 49: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 49

  Mon, Mar đôi mươi, 2023

 • Chương 50: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 50

  Wed, Mar 29, 2023

 • Chương 51: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 51

  Mon, Apr 3, 2023

 • Chương 52: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 52

  Mon, Apr 10, 2023

 • Chương 53: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 53

  Wed, Apr 12, 2023

 • Chương 54: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 54

  Wed, Apr 19, 2023

 • Chương 55: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 55

  Mon, Apr 24, 2023

 • Chương 56: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 56

  Wed, Apr 26, 2023

 • Chương 57: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 57

  Fri, Apr 28, 2023

 • Chương 58: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 58

  Sun, Apr 30, 2023

 • Chương 59: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 59

  Sun, May 7, 2023

 • Chương 60: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 60

  Mon, May 8, 2023

 • Chương 61: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 61

  Xem thêm: đô thị tàng kiều

  Wed, May 10, 2023

 • Chương 62: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 62

  Fri, May 12, 2023

 • Chương 63: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 63

  Sat, May 13, 2023

 • Chương 64: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 64

  Wed, May 17, 2023

 • Chương 65: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 65

  Fri, May 19, 2023

 • Chương 66: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 66

  Mon, May 22, 2023

 • Chương 67: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 67

  Fri, May 26, 2023

 • Chương 68: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 68

  Mon, May 29, 2023

 • Chương 69: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 69

  Tue, May 30, 2023

 • Chương 70: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 70

  Wed, May 31, 2023

 • Chương 71: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 71

  Fri, Jun 2, 2023

 • Chương 72: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 72

  Wed, Jun 14, 2023

 • Chương 73: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 73

  Fri, Jun 16, 2023

 • Chương 74: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 74

  Mon, Jun 19, 2023

 • Chương 75: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 75

  Wed, Jun 21, 2023

 • Chương 76: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 76

  Fri, Jun 23, 2023

 • Chương 77: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 77

  Wed, Jun 28, 2023

 • Chương 78: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 78

  Mon, Jul 3, 2023

 • Chương 79: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 79

  Fri, Jul 7, 2023

 • Chương 80: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 80

  Wed, Jul 12, 2023

 • Chương 81: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 81

  Sat, Jul 15, 2023

 • Chương 82: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 82

  Sun, Jul 16, 2023

 • Chương 83: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 83

  Wed, Jul 19, 2023

 • Chương 84: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 84

  Sun, Jul 23, 2023

 • Chương 85: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 85

  Wed, Jul 26, 2023

 • Chương 86: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 86

  Wed, Aug 2, 2023

 • Chương 87: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 87

  Fri, Aug 4, 2023

 • Chương 88: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 88

  Mon, Aug 7, 2023

 • Chương 89: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 89

  Fri, Aug 11, 2023

 • Chương 90: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 90

  Mon, Aug 14, 2023

 • Chương 91: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 91

  Fri, Aug 18, 2023

 • Chương 92: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 92

  Sun, Aug đôi mươi, 2023

 • Chương 93: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 93

  Wed, Aug 23, 2023

 • Chương 94: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 94

  Wed, Aug 30, 2023

 • Chương 95: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 95

  Fri, Sep 1, 2023

 • Chương 96: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 96

  Tue, Sep 5, 2023

 • Chương 97: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 97

  Mon, Sep 11, 2023

 • Chương 98: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 98

  Fri, Sep 15, 2023

 • Chương 99: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 99

  Wed, Sep đôi mươi, 2023

 • Chương 100: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 100

  Sun, Sep 24, 2023

 • Chương 101: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 101

  Wed, Sep 27, 2023

 • Chương 102: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 102

  Fri, Sep 29, 2023

 • Chương 103: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 103

  Mon, Oct 2, 2023

 • Chương 104: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 104

  Fri, Oct 6, 2023

 • Chương 105: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 105

  Sun, Oct 8, 2023

 • Chương 106: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 106

  Mon, Oct 9, 2023

 • Chương 107: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 107

  Wed, Oct 18, 2023

 • Chương 108: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 108

  Fri, Oct đôi mươi, 2023

 • Mon, Oct 23, 2023

 • Mon, Oct 23, 2023

 • Chương 109: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 109

  Mon, Oct 23, 2023

 • Chương 110: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 110

  Sun, Oct 29, 2023

 • Chương 111: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 111

  Wed, Nov 1, 2023

 • Chương 112: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 112

  Fri, Nov 3, 2023

 • Chương 113: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 113

  Mon, Nov 6, 2023

 • Fri, Nov 3, 2023

 • Chương 114: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 114

  Tue, Nov 7, 2023

 • Chương 115: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 115

  Wed, Nov 8, 2023

 • Chương 116: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 116

  Thu, Nov 9, 2023

 • Chương 117: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 117

  Fri, Nov 10, 2023

 • Chương 118: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 118 (Kết)

  Fri, Nov 10, 2023

 • Phiên nước ngoài ngôi trường ĐH 1

  Fri, Nov 10, 2023

 • Phiên nước ngoài ngôi trường ĐH 2

  Fri, Nov 10, 2023

 • Đôi tiếng của editor về tác phẩm

  Xem thêm: mộc phù sinh

  Sat, Nov 11, 2023

 • Sun, Mar 3, 2024

Cá Mặn suy nghĩ thông trong cả rồi.
  
  Tác giả: Trì Vãn 迟晚.
  
  Nguồn: khotangdammyfanfic.blogspot.com
  
  Editor: Ngáo (W@ttp@d: @nguyenguyen9473).
  
  Bản edit phi thương nghiệp chưa tồn tại sự đồng ý của người sáng tác, mừng lòng ko reup, ko gửi ver. Editor ko rành giờ Trung, bạn dạng edit kể từ QT chỉ chính khoảng tầm 60 - 70% đối với bạn dạng gốc.
  
  Truyện sẽ không còn vừa lòng được vớ từ đầu đến chân gọi, ai thấy không khớp hoàn toàn có thể ko đọc/ngưng gọi và im thin thít tách lên đường, chớ vô gọi rồi buông tiếng cay nghiệt.

#5đam