bảng giá thu mua iphone cũ

Sản PhẩmLoại 1Loại 2Loại 3iPhone 14 PRO MAX 128GB  - VN                         20,000,000                         19,000,000                     18,000,000iPhone 14 PRO MAX 256GB  - VN                         22,000,000                         21,000,000                     đôi mươi,000,000iPhone 14 PRO MAX 512GB  - VN                         23,900,000                         23,000,000                     22,000,000iPhone 14 PRO MAX 1TB  - VN                         27,000,000                         26,000,000                     25,000,000    iPhone 14 PRO 128GB  - VN                        18,000,000                         17,000,000                     16,000,000iPhone 14 PRO 256GB  - VN                        19,000,000                         18,000,000                     17,000,000iPhone 14 PRO  512GB - VN  24,000,000                         23,000,000                     22,000,000iPhone 14 PRO 1TB  - VN  26,000,000                         25,000,000                     24,000,000    iPhone 14 PLUS 128GB - VN16,000,000                         15,000,000                     14,000,000iPhone 14 PLUS 256GB  - VN18,000,000                         17,000,000                     16,000,000iPhone 14 PLUS 512GB  - VN19,000,000                         18,000,000                     17,000,000    iPhone 14  128GB - VN14,000,000                         13,000,000                     12,000,000iPhone 14  256GB  - VN17,000,000                         16,000,000                     15,000,000iPhone 14  512GB  - VN19,000,000                         18,000,000                     17,000,000    Apple iPhone 13 Pro Max  128GB                          15,000,000                         14,500,000                     14,000,000Apple iPhone 13 Pro Max  256GB                          16,500,000                         15,500,000                     14,500,000Apple iPhone 13 Pro Max  512GB                          17,700,000                         16,500,000                     15,500,000Apple iPhone 13 Pro Max  1TB                      19,000,000                         18,000,000                     17,000,000    Apple iPhone 13 Pro  128GB                          15,000,000                         14,000,000                     13,000,000Apple iPhone 13 Pro  256GB                          16,000,000                         15,000,000                     14,000,000Apple iPhone 13 Pro 512GB    17,000,000                         16,000,000                     15,000,000Apple iPhone 13 Pro  1TB    18,000,000                         17,000,000                     16,000,000    Apple iPhone 13  128GB                          12,000,000                         11,000,000                     10,000,000Apple iPhone 13  256GB                          13,000,000                         12,000,000                     11,000,000Apple iPhone 13 512GB                          14,000,000                         13,000,000                     12,000,000    Apple iPhone 12 Pro Max 128GB                          13,000,000                         12,000,000                     11,000,000Apple iPhone 12 Pro Max 256GB                         14,000,000                         13,000,000                     12,000,000Apple iPhone 12 Pro Max 512GB                          15,000,000                         14,000,000                     13,000,000    Apple iPhone 12 Pro 128GB                          11,100,000                         10,000,000                     9,000,000Apple iPhone 12 Pro 256GB                          12,000,000                         11,500,000                     11,000,000Apple iPhone 12 Pro 512GB                          12,400,000                         12,000,000                     11,500,000    Apple iPhone 12 64GB                             7,500,000                            7,000,000                       6,500,000Apple iPhone 12 128GB                             9,300,000                            8,300,000                       7,300,000Apple iPhone 12 256GB                          10,500,000                            9,500,000                       8,500,000    Apple iPhone 11 PRO MAX 64GB                             9,500,000                            8,000,000                       7,000,000Apple iPhone 11 PRO MAX 256GB                          10,800,000                         10,000,000                       9,000,000Apple iPhone 11 PRO MAX 512GB                          11,000,000                         10,500,000                     10,000,000    Apple iPhone 11 PRO 64GB                             7,000,000                            6,000,000                       5,000,000Apple iPhone 11 PRO 256GB                              8,000,000                            7,000,000                       6,000,000Apple iPhone 11 PRO 512GB                              8,800,000                            7,800,000                       6,800,000    Apple iPhone 11 64GB                             6,200,000                            5,500,000                       4,500,000Apple iPhone 11 128GB                             7,500,000                            6,800,000                       5,800,000Apple iPhone 11 256GB                             8,300,000                            7,300,000                       6,300,000    Apple iPhone Xs max 64GB                              6,900,000                            5,800,000                       5,000,000Apple iPhone Xs max 256GB                              7,700,000                            7,000,000                       6,000,000Apple iPhone Xs max 512GB                             8,200,000                            8,000,000                       7,000,000    Apple iPhone Xs  64GB                              5,200,000                            4,500,000                       4,000,000Apple iPhone Xs  256GB                              6,200,000                            5,500,000                       4,500,000Apple iPhone Xs  512GB                              6,500,000                            5,800,000                       4,800,000    Apple iPhone Xr  64GB                              4,900,000                            3,800,000                       3,300,000Apple iPhone Xr  256GB                             5,300,000                            4,800,000                       4,300,000    Apple iPhone X Edition 64GB                               4,300,000                            3,800,000                       3,300,000Apple iPhone X Edition 256GB                               5,300,000                            4,800,000                       4,300,000    Apple iPhone 8 64GB                               2,000,000                            1,500,000                       1,000,000Apple iPhone 8 256GB                               2,500,000                            2,000,000                       1,500,000    Apple iPhone 8 Plus 64GB                               4,000,000                            3,500,000                       3,000,000Apple iPhone 8 Plus 256GB                               4,800,000                            4,300,000                       3,300,000    Apple iPhone 7 32GB                                1,200,000                            1,000,000                           800,000Apple iPhone 7 128GB                               1,500,000                            1,300,000                       1,000,000Apple iPhone 7 256GB                               1,800,000                            1,600,000                       1,300,000        Apple iPhone 7 Plus 32GB                                2,300,000                            2,000,000                       1,700,000Apple iPhone 7 Plus 128GB                               2,800,000                            2,500,000                       2,200,000Apple iPhone 7 Plus 256GB                               3,300,000                            2,800,000                       2,300,000