Bài 19: Ngữ pháp tiếng Nhật sơ cấp N5

Bài 19: Ngữ pháp tiếng Nhật sơ cấp N5

TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT YAMADA VIỆT NAM

Bài 19: Ngữ pháp tiếng Nhật sơ cấp N5
Thứ hai - 16/05/2016 09:02

>> Bài 18: Ngữ pháp tiếng Nhật sơ cấp N5

>> Bài 17: Ngữ pháp tiếng Nhật sơ cấp N5

V ない;なくてもいいです

意味Không phải, không cầncũng được.

+この薬(くすり)を飲(の)まなくてもいいです。

Anh/chị không cần uống thuốc này cũng được.

+ そんなに勉強(べんきょう)しなくてもいいですよ。

Anh/chị không phải học đến như thế đâu.

+ 毎日レポート(まいにちレポート)を出(で)さなくてもいいです。

Anh/chị không cần nộp báo cáo mỗi ngày cũng được.

+ 本(ほん)を返(かえ)さなくてもいいです。

Anh/chị không cần trả lại sách cũng được.

+ あなたは昼食代(ちゅうしょくだい)を払(はら)わなくてもいいですよ。

Bạn không cần trả phí ăn trưa đâu.

+ 入院(にゅういん)しなくてもいいです。

Không cần phải nhập viện đâu.

+ そんな緊張(きんちょう)しなくてもいいですよ。

Không cần phải căng thẳng như thế đâu.

+ 焦(あせ)らなくてもいいですよ。

Không cần phải hấp tấp đâu.

+ わざわざ家(いえ)に来(こ)なくてもいいですよ。

Không cần phải cất công đến nhà tôi đâu.

説明:

Mẫu câu này biểu thị rằng một đối tượng nào đó không phải làm một việc gì đó.

 

Tags: sơ cấp