Bài 25: Kanji tiếng Nhật sơ cấp N5

Bài 25: Kanji tiếng Nhật sơ cấp N5

TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT YAMADA VIỆT NAM

Bài 25: Kanji tiếng Nhật sơ cấp N5
Thứ hai - 16/05/2016 15:55

>> Bài 24: Kanji tiếng Nhật sơ cấp N5

>> Bài 23: Kanji tiếng Nhật sơ cấp N5

1. Bộ: 話 - THOẠI

訓: はな.す はなし

音: ワ

Số nét: 13

JLPT: 5

Bộ thành phần: 言 NGÔN, NGÂN 舌 THIỆT

Nghĩa: Lời nói, phàm các lời nói tầm thường đều gọi là thoại. Bảo. Tốt, hay.

Giải nghĩa:

+ Lời nói, phàm các lời nói tầm thường đều gọi là thoại. Như bạch thoại [白話] lời nói thông thường dễ hiểu. Một lối văn viết cho những người học ít xem dễ hiểu. Như nhàn thoại [閒話] câu chuyện thường.

+ Bảo.

+ Tốt, hay.

>> Đọc thêm: ôn thi tiếng Nhật N5

2. Bộ: 一 - NHẤT

訓: ひと- ひと.つ

音: イチ イツ

Số nét: 1

JLPT: 5

Nghĩa: Một, là số đứng đầu các số đếm. Cùng. Dùng về lời nói hoặc giả thế chăng. Bao quát hết thẩy. Chuyên môn về một mặt.

Giải nghĩa:

+ Một, là số đứng đầu các số đếm. Phàm vật gì chỉ có một đều gọi là Nhất cả.

+ Cùng. Như sách Trung Dung nói : Cập kì thành công nhất dã [及其成工一也] nên công cùng như nhau vậy.

+ Dùng về lời nói hoặc giả thế chăng. Như vạn nhất [萬一] muôn một, nhất đán [一旦] một mai, v.v.

+ Bao quát hết thẩy. Như nhất thiết [一切] hết thẩy, nhất khái [一概] một mực như thế cả, v.v.

+ Chuyên môn về một mặt. Như nhất vị [一味] một mặt, nhất ý [一意] một ý, v.v.